Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 166/2001/KHXX
NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC TÍNH THỜI HẠN
KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn củamột số Toà án nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc tính thời hạn khángcáo, kháng nghị đối với bản án, quyết định về hình sự, dân sự, kinh tế, laođộng, hành chính theo thủ tục phúc thẩm và kháng nghị các bản án, quyết định đóđã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm. Sau khi trao đổi ý kiến vàcó sự thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 3263/KSXXHS ngày 11 tháng 12 năm 2001, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

Theo quy định của các văn bản phápluật tố tụng (Bộ luật Tố tụng hình sự, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ ándân sự, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, Pháp lệnh giải quyếtcác tranh chấp lao động và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)thì:

- Thời hạn kháng cáo đối với các bảnán, quyết định hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và hành chính theo thủ tụcphúc thẩm là…, kể từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu bị cáo, đươngsự vắng mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo này tính từ ngày bản sao bảnán, quyết định được giao cho họ, thân nhân của họ hoặc được niêm yết công khai.

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tụcphúc thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là…, của Viện kiểm sát cấp trên là…, kể từngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu kiểm sát viên không tham gia phiêntoà (đối với vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) thì thời hạn khángnghị này được tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án,quyết định của Toà án.

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tụcgiám đốc thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về hìnhsự, dân sự, lao động, kinh tế, hành chính là…, kể từ ngày các bản án, quyếtđịnh đó có hiệu lực pháp luật.

Do trong các văn bản pháp luật tốtụng không quy định cụ thể việc xác định thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo,kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạn đó; cho nên việc tính thời hạn khángcáo, kháng nghị trong thời gian qua chưa được thống nhất. Để bảo đảm thống nhấtviệc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị, từ nay trở đi việc xác định thời điểmbắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạn đóđược thực hiện theo quy định tại Điều 161 và 162 Bộ luật dân sự; cụ thể là:

1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạnkháng cáo, kháng nghị

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn khángcáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Tuỳ từng trường hợpcụ thể mà ngày được xác định như sau:

a. Ngày được xác định là ngày Toà ántuyên án hoặc ra quyết định trong trường hợp bị cáo, đương sự có mặt tại phiêntoà sơ thẩm, Kiểm sát viên có tham gia phiên toà sơ thẩm.

Ví dụ: Ngày 01/10/2001 Toà án xét xửsơ thẩm vụ án hình sự có mặt bị cáo B và cùng ngày tuyên án đối với bị cáo B.Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 01/10/2001 và thời điểm bắt đầutính thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối với bị cáo B) thời hạn kháng nghị 15 ngày(đối với Viện kiểm sát cùng cấp), 30 ngày (đối với Viện kiểm sát cấp trên trựctiếp) là ngày 2/10/2001.

b. Ngày được xác định là ngày bản saobản án, quyết định được giao cho họ hoặc được niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhândân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của họ trong trường hợp bị cáo, đương sựvắng mặt tại phiên toà sơ thẩm.

Ví dụ: Ngày 4/10/2001 Toà án xét xửsơ thẩm vụ án dân sự vắng mặt đương sự A và cùng ngày tuyên án. Ngày 18/10/2001Toà án mới giao bản sao bản án cho đương sự A hoặc niêm yết tại trụ sở Uỷ bannhân dân xã nơi đương sự A cư trú. Trong trường hợp này ngày được xác định làngày 18/10/2001 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối vớiđương sự A) là ngày 19/10/2001.

c. Ngày được xác định là ngày Việnkiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án, quyết định của Toà án trong trườnghợp kiểm sát viên không tham gia phiên toà sơ thẩm (đối với vụ án dân sự, kinhtế, lao động, hành chính).

Ví dụ: Ngày 4/9/2001 Toà án xét xử sơthẩm vụ án kinh tế không có sự tham gia của kiểm sát viên và cùng ngày tuyênán. Ngày 10/9/2001 Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án của Toà án.Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 10/9/2001 và thời điểm bắt đầutính thời hạn kháng nghị 10 ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), 20 ngày (đốivới Viện kiểm sát cấp trên) là ngày 11/9/2001.

d. Ngày được xác định là ngày bản án,quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật.

Ví dụ: Ngày 3/10/2001 Toà án xét xửphúc thẩm vụ án lao động và cùng ngày tuyên án. Trong trường hợp này ngày đượcxác định là ngày 3/10/2001 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị theothủ tục giám đốc thẩm 6 tháng (hoặc 1 năm nếu kháng nghị có lợi cho người laođộng) là ngày 4/10/2001.

2. Thời điểm kết thúc thời hạn khángcáo, kháng nghị

Theo quy định của các văn bản phápluật tố tụng thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm tínhtheo ngày; thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tính theo tháng (đốivới bản án, quyết định kinh tế, lao động, hành chính) hoặc theo năm (đối vớibản án, quyết định hình sự, dân sự hoặc lao động, nếu việc kháng nghị có lợicho người lao động); Do đó, việc kết thúc các thời hạn nói trên phải căn cứ vàoquy định tại Điều 162 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thực hiện chếđộ tuần làm việc 40 giờ" thì kể từ ngày 2/10/1999, chế độ tuần làm việc 40 giờtrong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bẩy và Chủ nhật hàng tuần, đối với cán bộ, côngchức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chứcchính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Do đó, khi ngày cuối cùng của thời hạnlà ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kết thúc tạithời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. Thời điểm kết thúcngày cuối cùng của thời hạn vào đúng 12 giờ đêm của ngày đó.

Ví dụ 1: Trong ví dụ tại điểm a mục 1trên đây, thời hạn kháng cáo 15 ngày tính từ ngày 2/10/2001. Theo quy định tạikhoản 1 và khoản 6 Điều 162 Bộ luật dân sự thì thời hạn kháng cáo 15 ngày (đốivới bị cáo B) kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 16/10/2001. Giả sử ngày 16/10/2001đúng vào ngày Chủ nhật thì theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 162 Bộluật dân sự thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối với bị cáo B) kết thúc vào 12 giờđêm ngày 17/10/2001 (nếu không đúng vào ngày nghỉ lễ).

Ví dụ 2: Trong ví dụ nêu tại điểm bmục 1 trên đây thì thời hạn kháng cáo 15 ngày tính từ ngày 19/10/2001. Theo quyđịnh tại khoản 1 và khoản 6 Điều 162 Bộ luật dân sự thì thời hạn kháng cáo 15ngày (đối với đương sự A) kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 2/11/2001. Giả sử ngày2/11/2001 đúng vào ngày nghỉ lễ thì theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều162 Bộ luật dân sự, quyết định số188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc thực hiện chếđộ tuần làm việc 40 giờ" thời hạn kháng cáo 15 ngày kết thúc vào 12 giờ đêmngày 3/11/2001 (nếu không đúng vào ngày thứ bảy, Chủ nhật); nếu ngày 3/11/2001đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo 15 ngày kết thúc vào 12 giờ đêmngày 5/11/2001.

Trong quá trình thực hiện nếu có gìvướng mắc hoặc cần hướng dẫn bổ sung, đề nghị phản ánh kịp thời cho Toà án nhân dântối cao để có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung cho phù hợp.