Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BANTỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 216/BTCCBCP-TCBC NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆCTRẢ LỜI VIỆC THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2001/NQ-CP

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau một thời giantriển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2001 của Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ đãnhận được công văn và đơn, thư của các tổ chức, cá nhân hỏi hoặc xin ý kiến trongquá trình thực hiện. Sau khi nghiên cứu và trao đổi với các cơ quan liên quan,Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trả lời những vấn đề chung mà các tổ chức, cánhân quan tâm như sau:

1. Cán bộ, công chức trong diện tinh giản biên chế theo Nghịquyết số 16/2000/NQ-CP , được cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ việc thì căn cứtiêu chuẩn, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người để lựa chọn một trong hai chế độnghỉ việc sau đây cho phù hợp:

a. Nghỉ việc, chờ đến khi đủ tuổi đời thì được hưởng chế độhưu trí hàng tháng, quy định tại Điều 28, Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèmtheo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

b. Ngay sau khi nghỉ việc, hưởng chế độ thôi việc một lầnquy định tại điểm 2.4, mục 2, phần III, Thông tư liên tịch số 73/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ,ngày 28/12/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP . Tức là hưởngmột lần cả 3 chế độ thôi việc theo Nghị định số 12/CP, Nghị định số 96/1998/NĐ-CP và Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP của Chính phủ. Không có trường hợpcá biệt vừa hưởng chế độ thôi việc, lại vừa nghỉ chờ đến khi đủ tuổi đời hưởngchế độ hưu trí hoặc thực hiện giám định y khoa để đủ điều kiện nghỉ hưu theoquy định tại Điều 26 Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ.

2. Tỷ lệ % lương hưu của những người về hưu trước tuổi theoNghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 được tính theo số năm đóng bảo hiểmxã hội của mỗi người, quy định tại Nghị quyết số 12/CP ngày 26/01/1995 củaChính phủ.

3. Những người được về nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị quyếtsố 16/2000/NQ-CP được áp dụng chế độ nâng bậc lương sớm quy định tại Thông tưsố 12/TT-TCCP , ngày 24 tháng 12/1998 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Khôngáp dụng nâng lương sớm đối với những trường hợp nghỉ thôi việc theo Nghị quyếtsố 16/2000/NQ-CP .

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trả lời để các Bộ, ngành, địaphương thực hiện.