Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 412 BXD/KTTC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1992
VỀ VIỆC TRÍCH VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
THÀNH LẬP LẠI

Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư 01/TT-LB ngày13-2-1992 của Liên Bộ Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn thihành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Xây dựng đã cóVăn bản số 152/BXD-TCLĐ ngày 21-3-1992 về việc triển khai thực hiện Nghị định388/HĐBT trong ngành xây dựng.

Trong quá trình thựchiện, một số đơn vị còn vướng mắc về nguồn vốn pháp định để thành lập doanhnghiệp, nhất là nguồn vốn để thành lập lại, Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể nhưsau:

1. Vốn pháp định để thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theoquy định của Nghị định 388/HĐBT và Thông tư 01/TT-LB là mức vốn tối thiểu phảicó để thành lập doanh nghiệp Nhà nước, không thấp hơn mức vốn pháp định của cáccông ty trách nhiệm hữu cùng ngành nghề được quy định trong Nghị định số 222/HĐBT.

Vốn pháp định là vốn ngân sách Nhà nước cấp cho các đơn vịtrước đây, được tính đến thời điểm ngày 1-4-1992. Sau khi đã tính lại hệ số bảotoàn và phát triển vốn cuối năm 1991, theo Thông tư số 05/TCCNLD ngày 24-3-1992của Bộ Tài chính, hướng dẫn xác định bảo toàn vốn đến thời điểm 1-1-1992 về bảotoàn và phát triển vốn kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước cụ thể như sau:

Cụ thể: giá trị tài sản cố định là máy móc thiết bị trướctính 3900đ/USD, hệ số bảo toàn 2,56 lần trước tính 2400đ/R/CN, hệ số bảo toàn4,16 lần. Nếu đơn vị xét thấy cao được tính hệ số hao mòn vô hình từ 0,5 đến0,9 giá trị tài sản cố định là nhà, cửa, vật kiến trúc, hệ số bảo toàn 1,76 lần- giá trị tài sản cố định là máy móc thiết bị mua trong nước được tính lại theogiá thị trường cuối năm 1991. Đối với vốn lưu động được tính thêm giá trị chênhlệch giá theo từng thời điểm tăng giá trong năm để tính hệ số bảo toàn.

Như vậy, vốn pháp định của doanh nghiệp thành lập lại là giátrị tài sản cố định còn lại và vốn lưu động sau khi đã xác định hệ số bảo toànvốn với số liệu được duyệt quyết toán năm 1991. Nếu đơn vị chưa được giao vốnnăm 1991 và chưa bảo toàn vốn duyệt quyết toán năm 1991, thì phải có báo cáotính toán chi tiết các hệ số kèm theo bảng tổng kết tài sản năm 1990 và năm1991, để Bộ xem xét.

2. Đối với các đơn vị mới thành lập mà thiếu vốn lưu động,do Nhà nước không cấp đủ vốn pháp định tối đa không quá 30% nhu cầu vốn lưuđộng được duyệt trong kế hoạch định mức năm 1992, thì các đơn vị báo cáo để Bộcùng Bộ Tài chính, hoặc các đơn vị địa phương qua Sở chủ quản và Sở Tài chínhxem xét quyết định bổ sung bằng các nguồn theo Thông tư số 83 TC/CN ngày31-12-1991 của Bộ Tài chính, hướng dẫn những biện pháp giải quyết vốn lưu độngcủa các doanh nghiệp Nhà nước. Cụ thể như sau:

- Tiền thu về do nhượng bán sử dụng vật tư dự trữ. Đặc biệtphần phải nộp Nhà nước. Nếu được Nhà nước cho phép sẽ được dùng bổ sung vốn lưuđộng.

- Chênh lệch giá hoặc chênh lệch tỷ giá phải nộp ngân sách(nếu có).

- Tiền bán tài sản, vật tư ứ đọng không cần dùng thuộc diệnphải nộp ngân sách Nhà nước.

- Phần vốn lưu động được điều hoà từ các doanh nghiệp khác.Những nguồn vốn lưu động được huy động theo các nội dung trên, các đơn vị đượctính coi như vốn pháp định của đơn vị.

Trên đây là một số điểm cần thiết trong việc xác định nguồnvốn pháp định để các đơn vị kê khai đúng theo các yêu cầu mẫu biểu đã quy định.