Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 152/BXD-TCLĐ NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 1992
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH388-HĐBT
TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Để việc thực hiện Nghịđịnh số 388-HĐBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị 393-CT ngày25-11-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Thông tư số 34-CT ngày 28-1-1992của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư liên bộ số 01-TT/LB ngày 13-2-1992của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính được thống nhất, đảm bảo nội dung,yêu cầu và tiến độ trong Ngành Xây dựng; Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điểm cụthể như sau:

1. Bộ Xây dựng đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm địnhdoanh nghiệp Nhà nước của Bộ Xây dựng. Bộ phận thường trực của Hội đồng đặt tạiphòng 30 tầng 2 nhà B, số 37 phố Lê Đại Hành, Hà Nội. (Số điện thoại: Tổng đài266732 và 268271, máy lẻ 364, fax 252153) để tiếp nhận.

- Hồ sơ xin thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nướcthuộc Bộ Xây dựng.

- Hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp Nhà nước của các địaphương.

- Hồ sơ của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đề nghịBộ Xây dựng thoả thuận việc xin thành lập lại và thành lập mới doanh nghiệp Nhànước thuộc quyền Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhànước quyết định thành lập về những lĩnh vực, chuyên ngành do Bộ Xây dựng cótrách nhiệm quản lý Nhà nước như hướng dẫn trong bản phụ lục 1 kèm theo Thôngtư liên Bộ số 01-TT/LB.

- Tiếp và giải quyết những vướng mắc cụ thể của các ngànhđịa phương và cơ sở. Hồ sơ của các doanh nghiệp gửi về được phân loại theo lĩnhvực, chuyên ngành, và giao cho các Cục, Vụ chuyên ngành, lĩnh vực cùng các Vụtrong bộ phận thường trực của Hội đồng nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến dưới sựchỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trước khi đưa Hội đồngthẩm định doanh nghiệp của Bộ xem xét, thông qua để trình Bộ trưởng quyết định.

2. Từ ngày 1-4-1992 Hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng bắtđầu tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp thuộc Bộ, của các ngành, địa phương vàkết thúc vào ngày 30 -4-1992.

- Mỗi doanh nghiệp xin thành lập lại cần nộp 5 bộ hồ sơ vàtham khảo tài liệu hướng dẫn trong phụ lục kèm theo để lập một số danh mục củahồ sơ (Quy chế, báo cáo tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh và khai thácnguồn vốn bảo đảm hoạt động theo kế hoạch kinh doanh năm 1992).

- Mỗi doanh nghiệp thành lập mới cần nộp 5 bộ hồ sơ, nộidung hồ sơ theo đúng hướng dẫn và các phụ lục của Thông tư liên bộ Uỷ ban kếhoạch Nhà nước - Bộ Tài chính số 01-TT/LB ngày 13-2-1992.

- Doanh nghiệp đề nghị Bộ Xây dựng thoả thuận nộp 3 bộ hồsơ.

- Lệ phí thành lập doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư liên bộ Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính số 01-TT/LB chuyểncùng ngày nộp hồ sơ và gửi về Bộ Xây dựng theo tài khoản số 339-406 tại chinhánh Ngân hàng Công thương khu vực 2 - Hai Bà Trưng- Hà Nội.

3. Khi triển khai thực hiện Nghị định 388-HĐBT, Bộ Xây dựnglưu ý các ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc cần thực hiện đầy đủ những quyđịnh của Chỉ thị 393-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

a) Cần rà soát, chấn chỉnh lại các tổ chức sản xuất doanhnghiệp thuộc quyền theo Quyết định 315-HĐBT ngày 1-9-1991 và Quyết định330-HĐBT ngày 23-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Chỉ những đơn vị điều kiện tồntại, phát triển và đáp ứng được những yêu cầu của Nghị định 388-HĐBT mới làmthủ tục xin thành lập lại.

b) Bộ Xây dựng chỉ xem xét hồ sơ, đơn đề nghị của đơn vịthuộc Bộ, và của các địa phương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hạch toánkinh tế độc lập (Công ty, Xí nghiệp Liên hợp, Xí nghiệp...)

4. Để giúp Bộ Xây dựng trong việc thẩm định và ra quyết địnhthành lập doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương về khảo sát, thiết kế, thicông xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, quản lý nhà và công trình đô thị, BộXây dựng giao nhiệm vụ cho đồng chí Giám đốc Sở thuộc ngành ở địa phương xemxét và có ý kiến đề nghị với Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc xin thành lậplại và thành lập mới các doanh nghiệp nêu trên trước khi gửi về Hội đồng thẩmđịnh doanh nghiệp của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề nghị phản ảnh kịpthời về Bộ Xây dựng (Vụ TCLĐ) để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.