Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 237/TCT /NV7
NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC
VỀ CHÍNH SÁCH THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI

Kính gửi: Cục thuế tỉnh CầnThơ

Trả lời công văn số 137/CV-CT ngày 21/12/2001 của Cục thuế tỉnh Cần Thơ về vướng mắc trong chínhsách thu tiền sử dụng đất (SDĐ); Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Tại mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền SDĐ đã quy định các mức thu tiền SDĐ khichuyển mục đích SDĐ. Theo đó tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giaođất mà không phải nộp tiền SDĐ khi được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyềncho phép chuyển mục đích SDĐ sang đất ở phải nộp tiền SDĐ.

Trường hợp tổ chức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâmnghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, nay được phép chuyểnsang làm đất ở phải nộp tiền SDĐ, nhưng được trừ số tiền trả cho người chuyểnnhượng quyền SDĐ, nếu tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; Quyđịnh này cũng được áp dụng cho cả trường hợp khi được phép chuyển sang làm đấtchuyên dùng phải nộp tiền SDĐ quy định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật đất đai.

2. Tổ chức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp,đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, khi được phép chuyển sanglàm đất chuyên dùng phải nộp tiền SDĐ. Trường hợp, nếu tổ chức sử dụng đất đócó dự án sản xuất, kinh doanh thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư trong nướcthì sẽ được xét giảm tiền SDĐ theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtkhuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 .

3. Theo quy định khoản 2, phụ lục I, Ban hành kèm theo Thôngtư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiềnthuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộgia đình, cá nhân trong nước thì: Đất xây dựng nhà máy điện, trạm biến thếđiện, đường dây thông tin, đường dây tải điện, bến xe, bến tàu, bến phà, bếncảng, đài khí tượng thuỷ văn... thuộc đối tượng không phải nộp tiền thuê đất.Trường hợp tổ chức được giao sử dụng các loại đất nói trên dùng một phần diệntích đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh khác ngoài mục đích đượcgiao thì phải nộp tiền thuê đất đối với phần diện tích đó.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ biết vàthực hiện.