BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 1105/TCHQ-TXNK
V/v xét giảm giá hàng NK
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 275/HQCT-NV ngày 19/02/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ báo cáo về việc xét giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu và đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin các tờ khai, hợp đồng về xe máy xuất xứ Thái Lan, Trung Quốc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 2.2.4 Điều 14 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:
- Việc xét giảm giá phải căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu của chính các lô hàng xét giảm giá. Trường hợp xét giảm giá theo số lượng hàng hóa mua bán thì hồ sơ và hàng hóa nhập khẩu phải thể hiện được số lượng nhập khẩu lớn đến được hưởng khoản giảm giá. Như vậy, việc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ đề nghị cung cấp thông tin các hợp đồng xe máy nhập khẩu đăng ký tại các Cục Hải quan địa phương khác là không cần thiết.
- Việc xét giảm giá theo số lượng hàng hóa nhập khẩu của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 814/TCHQ-TXNK ngày 06/02/2013 chỉ đạo thực hiện. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 814/TCHQ-TXNK nêu trên.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường