Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1362 TCT/NV3 NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ NHỮNG VƯỚNGMẮC TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GTGT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục thuế nhậnđược Công văn số 32/KTTV-VLX ngày 08/03/2001 của Công ty Xuất nhập khẩu với Làođề nghị hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/05/1997; Thôngtư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/06/1998 của Bộ Tài chính, thì: mặt hàng cọc vánthép thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp Công ty Xuất nhập khẩu với Lào nhập khẩu mặt hàngcọc ván thép đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu là 10% thì số thuế GTGT Công tyđã nộp ở khâu nhập khẩu được xác định là số thuế GTGT đầu vào để xác định sốthuế GTGT Công ty phải nộp trong kỳ nộp thuế của Công ty. Nếu ở khâu bán raCông ty đã xuất hoá đơn GTGT với mức thuế suất 10% thì không điều chỉnh giảmtheo mức thuế suất thuế GTGT 5%; số thuế GTGT ghi trên hoá đơn bán hàng củaCông ty Xuất nhập khẩu với Lào sẽ là số thuế GTGT đầu vào của đơn vị đã muahàng của Công ty và sẽ được khấu trừ hoặc hoàn theo Luật định.

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hà Nội đượcbiết và hướng dẫn thực hiện.