Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 1110 TC/ĐT NGÀY 01 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC XỬ LÝ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KẾ HOẠCH NĂM 2001

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ,

Tổng Công ty 91, cơ quan Trung ương các đoàn thể.

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 154/Văn phòng Chính phủ-KTTH ngày 10-01-2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xửlý vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2001, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm vềviệc thanh toán và quyết toán như sau:

1- Các dự án được tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2001 đếnhết 31-3-2002 và thanh toán vốn đến hết 30-4-2002 gồm:

- Các dự án được bổ sung vốn theo Quyết định 1117/QĐ-TTg ngày 22-8-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

- Các dự án thuộc các phòng thí nghiệm trọng điểm.

2- Các dự án được chuyển số vốn thuộc kế hoạch năm 2001 chưathanh toán hết sang tiếp tục thực hiện trong năm 2002 gồm:

- Dự án được bố trí vốn năm 2001 để nhập thiết bị, đã ký hợpđồng, nhưng vì hàng không kịp về trước 31-12-2001 mà sẽ về vào năm 2002.

- Dự án được bố trí vốn năm 2001 để đền bù giải phóng mặtbằng hoặc thực hiện một số công việc chuẩn bị nhưng do khó khăn trở ngại, chưakịp thực hiện trong năm 2001 nhưng sẽ phải thực hiện vào đầu năm 2002 để kịptriển khai dự án trong năm 2002.

- Các dự án khắc phục thiệt hại do bão lụt, thiên tai; cácchương trình mục tiêu quốc gia, dự án 5 triệu ha rừng.

3- Đối với các dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm 2trên đây:

- Các Bộ, ngành (đối với dự án do Trung ương quản lý) xácđịnh rõ số vốn còn lại phải chuyển sang thực hiện trong năm 2002, có văn bảngửi Bộ Tài chính để có căn cứ thanh toán và quyết toán vốn.

- Trên cơ sở Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (đối với dự án do địa phương quản lý), Sở tài chính Vậtgiá thông báo danh mục dự án cho Kho bạc Nhà nước để có căn cứ thanh toán vàquyết toán vốn.

4- Số vốn thanh toán cho các dự án nêu tại điểm 1 và 2 trênđây đến hết ngày 31-3-2002 quyết toán vào niên độ ngân sách 2001, số vốn thanhtoán sau ngày 31-3-2002 quyết toán vào niên độ ngân sách 2002.

5- Kho bạc Nhà nước Trung ương chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhànước tổng hợp quyết toán, gồm quyết toán 2001 và quyết toán 2002, gửi Vụ đầu tưvà Vụ Ngân sách Nhà nước (đối với vốn Trung ương), gửi Sở tài chính Vật giá(đối với vốn địa phương) để theo dõi, điều chỉnh, tổng hợp quyết toán ngân sáchNhà nước.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Tổng Công ty 91, cơ quan Trung ương các đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện sớm để thanh toán dứt điểmtrong thời hạn quy định.