Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3620 TC/TCT NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2001
VỀ VIỆC XỬ LÝ HOÀN THUẾ NVL NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT
HÀNG XK THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2001/TT-BTC

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật đầu tưnước ngoài tại Việt Nam; điểm 2, Điều 58 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31/7/2000 của Chính phủ; Tiết b, điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định vềthuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Đểkhuyến khích xuất khẩu hàng hoá, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung cụ thể thêm vềtrường hợp hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sảnphẩm bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng hoá xuất khẩu theo tiết b, điểm1 mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tàichính, như sau:

Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm bán chocác doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu theo bộ linh kiện (không sử dụngđể sản xuất thành sản phẩm hoàn chỉnh) thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhậpkhẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm (bộ linh kiện) xuất khẩu, với điều kiện:

+ Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu củadoanh nghiệp là một trong những chi tiết, linh kiện của bộ linh kiện xuất khẩu.

+ Doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp trước để kếthợp với phần chi tiết, linh kiện do chính doanh nghiệp sản xuất ra để cấu thànhnên bộ linh kiện xuất khẩu.

Ví dụ: Doanh nghiệp A nhập khẩu hạt nhựa để sản xuất vỏ tivi sau đó bán cho doanh nghiệp B để kết hợp với các chi tiết, linh kiện dodoanh nghiệp B sản xuất để tạo thành bộ linh kiện ti vi xuất khẩu. Sau khi bộlinh kiện ti vi đã thực xuất khẩu thì doanh nghiệp A sẽ được xét hoàn thuế nhậpkhẩu hạt nhựa tương ứng với tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu.

Về thủ tục hồ sơ hoàn thuế: thực hiện theo quy định tại tiếtb, điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 củaBộ Tài chính. Trong đó:

- Bản kê khai của doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu về sốlượng, giá trị bán thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất đã được sử dụng để sảnxuất hàng hoá đã xuất khẩu được thay bằng Bản kê khai của doanh nghiệp về sốlượng, giá trị bán thành phẩm đã được sử dụng để xuất khẩu theo bộ linh kiện.

- Hợp đồng bán sản phẩm của doanh nghiệp cho doanh nghiệpkhác trong đó ghi rõ sản phẩm đó được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu đượcthay bằng Hợp đồng bán sản phẩm của doanh nghiệp chodoanh nghiệp khác trong đó ghi rõ sản phẩm được sử dụng để xuất khẩu theo bộlinh kiện.

- Chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu (được áp dụng thốngnhất cho trường hợp hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sảnxuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác đề sản xuất hàng xuất khẩu theo Tiết b,điểm 1, mục III, Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của BộTài chính).

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có liên quanphối hợp chỉ đạo thực hiện thống nhất.