Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 4169/TCT /TTR NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNHCHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời Công văn 939/CT-TTXL ngày 25/9/2001 của Cục thuế Long An về việc xin ý kiến xử lý viphạm hành chính trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực kế toán, Tổng Cục thuế có ýkiến như sau:

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh lập hoá đơn không trung thựcgiữa các liên của hoá đơn sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 20Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng (Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và tiết b,điểm 2.1, mục 2 phần II Thông tư số 30/2000/TT-BTC ngày 16/05/2001 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

2. Theo quy định tại:

+ Tiết c, điểm 5, phần I Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày28/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/1999/NĐ-CP củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán:

"Trường hợp không xử phạt hành chính trong lĩnh vực kếtoán:

... Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dẫnđến việc trốn, lậu thuế thì phải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuếtheo quy định hiện hành ..."

+ Tiết b, điểm 2.1, mục 2 Phần II Thông tư số 30/2000/TT-BTC ngày 16/05/2001 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/1998/TT-BTCngày 22/9/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/CP ngày17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế:

"Phạt bằng số tiền thuế trốn, nếu có tình tiết tăngnặng (trừ trường hợp đã bị xử lý về hành vi khai man, trốn thuế mà còn vi phạm)thì bị phạt đến 2 lần số tiền thuế đối với một trong các hành vi sau:

……

b. Thực hiện các hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực kế toán dẫnđến khai man, trốn thuế, ..."

Thì đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kếtoán nếu dẫn đến việc trốn, lậu thuế thì không xử phạt hành chính trong lĩnhvực kế toán mà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy địnhhiện hành.

Tổng Cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long Anbiết và thực hiện.