Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4046/VPCP-KTTH
NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2001

Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương,

- Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các Tổng công
ty91,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Về đề nghị của Bộ Tàichính tại văn bản số 6858 TC/ĐT ngày 24 tháng 7 năm 2001, ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 5714 BKH/TH ngày 22 tháng 8 năm 2001, xử lý vốnđầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Cho phép các Bộ, ngành, địa phương được bố trí vốn vàđược cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2001 đối với:

- Các dự án chuyển tiếp thuộc nhóm C có thời gian thực hiệnđã vượt quá 2 năm, nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành trong năm 2001.

- Các dự án nhóm B được giao kế hoạch hoàn thành trong năm2001, nhưng chưa bố trí đủ vốn.

- Các dự án có quyết định đầu tư sau tháng 10 năm 2000,nhưng thuộc đối tượng cần thiết cấp bách ở vùng bị thiên tai.

2. Các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư thì cắt giảm vốn để bốtrí cho các dự án khác, chỉ bố trí một số vốn cần thiết hoàn thiện công tácchuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án để khởi công vào năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan triển khaithực hiện.