công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10123 TC/TCT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC CỦA THÔNG TƯ 99/2000/TT-BTC

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 3969/TCHQ-KTTT ngày 12/09/2001 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắccủa Thông tư 99/2000/TT-BTC hướng dẫnphân loại tập hợp máy móc thiết bị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theoBiểu thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xác nhậnmáy chính

Để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong việc phân loạihàng hoá nhập khẩu là thiết bị đồng bộ, thiết bị toàn bộ được thuận lợi, phùhợp dần với thông lệ quốc tế, ngày 12/10/2000, Bộ Tài chính đã ban hành Thôngtư số 99/2000/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc phân loại tập hợp các máy móc, thiếtbị của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ theo Biểu thuế nhập khẩu. Nội dungThông tư đã hướng dẫn rõ nguyên tắc phân loại, thủ tục hồ sơ và tổ chức thựchiện.

Theo quy định tại điểm 2.2 - Thông tư số 99/2000/TT-BTC ngày12/10/2000 nêu trên thì cơ quan quản lý chuyên ngành của đơn vị sử dụng thiếtbị toàn bộ, thiết bị đồng bộ là cơ quan xác nhận máy chính của tập hợp các máymóc nhập khẩu. Cơ quan quản lý chuyên ngành theo hướng dẫn tại Thông tư99/2000/TT-BTC không phải là cơ quan cấp trên của doanh nghiệp (không phân biệtlà doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp Công ty TNHH Công ty cổ phần, doanhnghiệp tư nhân, doanh nghiệp địa phương) mà là Bộ hoặc Sở (không bắt buộc phảilà Bộ) quản lý chuyên ngành về lĩnh vực sử dụng tập hợp máy móc, thiết bị nhậpkhẩu đó.

Ví dụ: Doanh nghiệp Cổ phần Hoa Long thuộc Thành phố Hà Nộicó nhập khẩu một tập hợp máy móc làm bia, thì cơ quan xác nhận máy chính khôngphải là Uỷ ban nhân dân mà là Bộ Công nghiệp hoặc Sở Công nghiệp. Công ty liêndoanh B đóng tại địa phương Quảng Ninh có nhập một dây chuyền sản xuất gạch thìcơ quan xác nhận máy chính không phải Bộ hoặc Sở kế hoạch đầu tư mà là Bộ hoặcSở xây dựng.

2. Về trường hợp một lô hàng có nhiều máy chính

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Thông tư 99/2000/TT-BTC ngày12/10/2000 của Bộ Tài chính, thì hàng hoá là một tập hợp các máy móc thuộc cácnhóm phân nhóm hàng của các chương 84, 85, 86, 88, 89, 90 của Biểu thuế nhậpkhẩu hiện hành được áp dụng nguyên tắc phân loại theo máy chính để tính thuếnhập khẩu. Trên thực tế, cũng có những trường hợp nhập khẩu lô hàng thiết bịtoàn bộ gồm rất nhiều các tập hợp máy móc khác nhau hoặc nhiều dây chuyền khácnhau. Mỗi tập hợp/dây chuyền này sẽ gồm một máy chính, vì vậy đối với nhữngtrường hợp này cần phân loại lô hàng nhập khẩu thành từng nhóm các máy mócthiết bị tương ứng với từng dây chuyền để tính thuế theo đúng nguyên tắc đãhướng dẫn tại Thông tư số 99/2000/TT-BTC nêu trên.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thốngnhất việc thực hiện.