Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 10428 TC/TCT NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2001
VỀ VIỆC XUẤT KHẨU CAO SU TỰ NHIÊN SANG
KHO NGOẠI QUAN Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Bộ Thương mại

- Tổng Công ty cao su Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3304/VPCP-KTTH ngày 26/7/2001, BộTài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với cao su tự nhiên xuất khẩu ra khongoại quan ở nước ngoài để bán dần cho khách hàng nước ngoài như sau:

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998; Biểu thuế thuế xuất khẩu ban hành kèm theoQuyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 5/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:

- Mặt hàng cao su tự nhiên (thuộc dòng cuối cùng của Biểuthuế thuế xuất khẩu: các mặt hàng khác không ghi ở trên) có thuế suất thuế xuấtkhẩu là 0% (không phần trăm).

- Trường hợp hàng hoá đã xuất khẩu ra kho ngoại quan củanước ngoài nhưng vì lý do nào đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xử lýkhông thu thế nhập khẩu và hoàn thuế xuất khẩu đã nộp (nếu có) nếu đáp ứng điềukiện và thủ tục hồ sơ quy định tại điểm 1.k , mục I, phần E Thông tư số172/1998/TT-BTC nêu trên.

2. Thuế giá trị gia tăng: Căn cứ Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, Thôngtư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: cao su xuất khẩuđược áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (không phần trăm). Thủ tục hồ sơ theo quyđịnh tại điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp cao su xuất khẩu ra kho ngoại quan ở nướcngoài để bán cho khách hàng nước ngoài thì thủ tục hồ sơ để được áp dụng thuếsuất 0% bao gồm:

- Hợp đồng thuê kho ngoại quan;

- Tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu theo hình thức tạmxuất;

- Báo cáo thanh khoản với cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất

- Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (trường hợp đơn vị thành viênuỷ thác xuất khẩu cho Tổng công ty cao su Việt Nam).

- Bảng kê khai tổng hợp số lượng, trị giá hàng đã bán (cóxác nhận của Tổng công ty cao su Việt Nam).

- Hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người mua.

- Chứng từ thanh toán tiền hoặc các chứng từ xác nhận thanhtoán của khách hàng nước ngoài.

- Hoá đơn GTGT bán hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để cơ quan có liên quan được biết vàthực hiện thống nhất.