Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành Công văn 11185/GDTH hướng dẫn tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Nội dung toàn văn của công văn ...