BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1057 TCT/ĐTNN
V/v Hoàn thuế GTGT đối với công ty PAA

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công vănsố 180 CV/TTr ngày 29/3/2004 của Cục thuế tỉnh Lâm Đồng về việc hoàn thuế giátrị gia tăng (GTGT) đối với Công ty Per Aarsleff A/S (PAA) Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 6, Mục I,Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/1/2003 của Bộ Tài chính, trường hợpCông ty PAA là nhà thầu chính của gói thầu số 1 Dự án vệ sinh Thành phố Đà Lạtthuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hoá,dịch vụ cho Dự án theo giá không có thuế GTGT, thì Công ty PAA được tính khấutrừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho Dự án. Công tyPAA lập bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Điểm 4, Mục II,Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Căn cứ Điểm 3.3 Phần II Thông tư số 41/2002/TTBTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chínhthức, trường hợp Công ty PAA có trụ sở chính tại Hà Nội và thực hiện lưu trữchứng từ hoá đơn và hạch toán kế toán tại Hà Nội nhưng có công trình thi côngtại tỉnh Lâm Đồng thì Công ty PAA tiến hành thủ tục đề nghị hoàn thuế GTGT tạiCục thuế Thành phố Hà Nội. Quy trình hoàn thuế GTGT đối với công ty PAA đượcthực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3.4, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêutrên. Cục thuế tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu liênquan đến việc hoàn thuế GTGT của Công ty PAA cho Cục thuế Thành phố Hà Nội đểgiải quyết hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhLâm Đồng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến