BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1331/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 150/CT-THDT ngày 26/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về giá thu lệ phí trước bạ đất nhà vườn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 1.2, Mục I, Phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định:

“1.2. Giá một m2 đất … do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân tỉnh) quy định theo khung giá các loại đất Chính phủ quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại đất…

c) Đối với đất được nhà nước giao không qua hình thức đấu giá thì tính lệ phí trước bạ theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ.”

- Tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất không có quy định về Khung giá đất đối với đất nhà vườn.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp tại Bắc Giang, UBND tỉnh có Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 về việc phê duyệt giá bán và phương thức bán 41 lô đất nhà vườn (giao đất có thu tiền sử dụng đất) với mức giá thấp hơn mức giá quy định tại Bảng giá đất do UBND tỉnh công bố vào ngày 01/01 hàng năm theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP thì: giá tính lệ phí trước bạ đối với những lô đất “nhà vườn” nêu trên là giá đất (đất ở) quy định tại Bảng giá đất do UBND ban hành theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP áp dụng tại thời điểm trước bạ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương