CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1699/CP-KTTH
V/v triển khai các biện pháp quản lý nhập khẩu, sản xuất lắp ráp và lưu hành xe gắn máy năm 2003

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Thương mại, Khoa học và công nghệ, Giao thông Vận tải, Công an.

Về việc đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 5320/TM-VP ngày 25 tháng 12 năm 2002 ), ý kiến của các Bộ, ngành trong cuộc họp ngày 26 tháng 12 năm 2002 tại Văn Phòng Chính Phủ, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Quyết định số 147/2002/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005,Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp , nhiệm vụ đã được giao tại Nghị quyết số 13/2002/NQ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ và Quyết định số 147/2002/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Hàng tháng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị kịp thời các biện pháp cần thực hiện tiếp.

2. Bộ Công nghiệp rà soát, kiểm tra chặt chẽ lại tất cả các doanh nghiệp đang sản xuất lắp ráp xe máy hiện có theo quy định tại Quyết định số 147/2002/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 1665/CP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2003 trước khi thông báo doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe máy. Chỉ những doanh nghiệp sau khi đã được Bộ Công nghiệp kiểm tra, kết luận và thông báo có đủ các tiêu chuẩn theo đúng quy định thì mới được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe máy và được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm sản phẩm.

3. Trong tháng 01 năm 2003, Bộ Kế hoạch và đầu tư phải hoàn tất việc kiểm tra, kết luận việc thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép đầu tư của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ những doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của Giấy phép đầu tư đã cấp thì mới được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe máy; những doanh nghiệp không thực hiện đúng thì phải kiên quyết rút Giấy phép. Trong thời gian chưa có kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định ghi trong Giấy phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và đầu tư thông báo cho các doanh nghiệp trên chỉ được sản xuất, lắp ráp xe máy bằng với mức bình quân hàng tháng đã thực hiện trong năm 2002.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành quy định và kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và chất lượng đối với sản phẩm xe máy, phụ tùng xe máy sản xuất trong nước và nhập khẩu; hướng dẫn thực hiện quy định tại tiết a, điểm 2 công văn số 665/CP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ để thông báo cho Bộ Thương mại, Tổng Cục Hải quan quản lý chặt chẽ chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu của doanh nghiệp.

5. Bộ Tài chính căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại điểm 5 Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ, trong tháng 01 năm 2003, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành quy định tăng mức thu lệ phí tước bạ, lệ phí đăng ký và lệ phí lưu hành mô tô, xe máy ở các thành phố, thị xã, sửa đổi, bổ sung quy tắc, biểu phí, tăng mức bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ban hành ngay Biểu thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe máy (quy định tại điểm b, khoản 5 điều 1 Quyết định số 147/2002/ QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ), giá tối thiểu tính thuế đối với xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu (quy định tại điểm 3 công văn số 665/CP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ) để thực hiện thống nhất kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Chỉ đạo Tổng Cục Hải quan quản lý chặt chẽ chất lượng xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tiết b, điểm 2 công văn số 665/CP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ; thực hiện tính đúng, tính đủ mức thuế suất, giá tối thiểu tính thuế đối với xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu. Hàng tháng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nhập khẩu những mặt hàng trên của các doanh nghiệp.

6. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho sản phẩm xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy xuất xưởng của các doanh nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

7. Bộ Công an căn cứ quy định tại điểm 5 Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ, công văn số 665/CP-KTTH ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ, khẩn trương hướng dẫn thủ tục và việc quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành xe mô tô, xe gắn máy. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc chấp hành luật lệ giao thông, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng