VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1769/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế nhập khẩu của Công ty liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt - Nga

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1496/BKH-ĐTNN ngày 17 tháng 3 năm 2004 về việc xử lý kiến nghị của Công ty liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt Nga, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho phép Công ty liên doanh sản xuất dụng cụ điện Việt - Nga được miễn thuế nhập khẩu (chỉ một lần) đối với lô hàng cụm chi tiết nhập khẩu lần đầu để sản xuất. Về thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô hiệu LADA, Công ty phải nộp theo đúng quy định hiện hành. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

2. Yêu cầu Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, điều chỉnh nội dung quy định về miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu tại Giấy phép đầu tư đã cấp cho Công ty.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy