BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1939/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 491/CT-TH &XLDL ngày 22/8/2006 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với chứng từ kê khai quá hạn của Công ty TNHH sản xuất – thương mại Định An, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế: Công ty TNHH sản xuất – thương mại Định An nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào tháng 2/2006 với số tiền là 10.500.646 đồng (Giấy nộp tiền số LM/04-B 10414 ngày 27/2/2006). Do thất lạc Giấy nộp tiền nên Công ty chưa kê khai khoản thuế GTGT đầu vào này đúng hạn mà đến tháng 7/2006 mới kê khai.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT và trường hợp cụ thể của Công ty TNHH sản xuất – thương mại Định An; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh giải quyết cho Công ty TNHH sản xuất – thương mại Định An được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai chậm nêu trên. Công ty TNHH sản xuất – thương mại Định An chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ kê khai và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Trà Vinh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH SX-TM Định An;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, DNNN .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến