BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1949/BXD-KTTC
V/v: Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Hà Nội, ngày 11tháng 9 năm 2007

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 769/SXD - KTKH ngày 20/8/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc áp dụng Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị: Đối với những loại công tác của một số loại dịch vụ công ích đô thị và các loại dịch vụ công ích khác chưa có trong danh mục định mức dự toán hiện hành (Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) thì Sở Giao thông Công chính phối hợp với Sở Xây dựng (đối với các thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Sở Xây dựng (đối với các tỉnh) tổ chức nghiên cứu xây dựng các loại định mức để trình UBND tỉnh, thành phố ban hành áp dụng đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra; Riêng đối với công tác sản xuất cây xanh do tính chất công việc đã được xã hội hoá trên thị trường, nên Nhà nước không ban hành định mức.

Căn cứ hướng dẫn trên, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND
tỉnh Lâm Đồng;
- SXD tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VP - BXD, Viện KTXD;
- Vụ KTTC. THa 8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng