BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
********

Số: 3419/BNN-KL
V/v hướng dẫn khai thác, vận chuyển cất giữ gỗ rừng trồng nhóm IA

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, ở một số địaphương đã xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh trái phép gỗ sưa(tên khoa học là Dalbargia tonkinensis Prain) thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhómIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quảnlý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Để chấn chỉnh trình trạngnày, ngày 11/7/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã banhành Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN về tăng cường quản lý khai thác và tiêu thụ gỗsưa; trong đố, đề nghị tạm dừng việc khai thác quản lý của các ngành, các cấp,đến nay trật tự quản lý đối với loài cây này cơ bản đã ổn định theo quy địnhcủa pháp luật, do vậy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tiếp tục áp dụng việctạm dừng khai thác, tiêu thụ gỗ sưa như Chỉ thị số 68/2007/CT-BNN nữa. Tuynhiên, để tránh những tình trạng tương tự có thể xảy ra trong công tác bảo vệrừng và quản lý lâm sản đối với gỗ rừng trồng nhóm IA, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn lưu ý một số vấn đề như sau:

1. Về thủ tục khai thác gỗ rừngtrồng nhóm IA

- Thủ tục khai thác gỗ rừng trồngnhóm IA thuộc rừng sản xuất, rừng phòng hộ áp dụng theo quy định tại Điều 27,28, 29, 30 và Điều 36 Quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theoQuyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn và Điều 40 Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trường hợp tổ chức, cộng đồng, hộgia đình, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư gây trồng trong vườn, trồng phân tán thì chủlâm sản tự quyết định việc khai thác.

- Gỗ khai thác đủ tiêu chuẩn đóngbúa Kiểm lâm phải được đóng búa Kiểm lâm theo quy định tại khoản 2, Điều8 và điểm b, khoản 2, Điều 9 Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búakiểm lâm ban hành kèm theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về vận chuyển, cất giữ gỗ rừngtrồng nhóm IA

a) Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗtròn, gỗ xẻ, gỗ đẽo hộp thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA khai thác từrừng trồng, vườn nhà, cây trồng phân tán thực hiện theo đúng quy định tại Điều8 Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản ban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức:

+ Hóa đơn bán hàng theo quy địnhcủa Bộ Tài chính. Trường hợp vận chuyển nội bộ thì có phiếu xuất kho vận chuyểnnội bộ;

+ Lý lịch gỗ do tổ chức lập có xácnhận của cơ quan kiểm lâm sở tại; gỗ có dấu búa kiểm lâm phù hợp với lý lịch;

Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩnđóng búa kiểm lâm, chủ lâm sản phải lập bảng kê, cơ quan kiểm lâm sở tại nơi cógỗ khai thác xác nhận;

+ Tổ chức mua gom của nhiều hộ cộngđồng, gia đình, cá nhân thì phải có lý lịch hoặc bảng kê, cơ quan kiểm lâm sởtại của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (nếu địa phương không có cơ quankiểm lâm cấp huyện) nơi có gỗ khai thác xác nhận;

- Đối với cộng đồng, hộ gia đình,cá nhân:

+ Lý lịch gỗ do cộng đồng, hộ giađình, cá nhân lập có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại; gỗ có dấu búa kiểmlâm phù hợp với lý lịch;

+ Trường hợp gỗ không đủ tiêu chuẩnđóng búa kiểm lâm thì chủ lâm sản lập bảng kê có xác nhận của cơ quan kiểm lâmsở tại hoặc Ủy ban nhân dân xã (nếu địa phương không có cơ quan kiểm lâm cấphuyện) nơi có gỗ khai thác xác nhận.

b) Thủ tục vận chuyển, cất giữ gỗxẻ là sản phẩm của cơ sở chế biến và đồ mộc chưa hoàn chỉnh gỗ rừng trồng nhómIA thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sảnban hành kèm theo Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạoSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm thực hiện theo đúngcác quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quátrình thực hiện nếu các quy định quan đến khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng cósửa đổi thì áp dụng theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT, CC KLcác tỉnh, TP;
- Cục KL, Cục LN;
- Vụ PC, VP Bộ;
- Lưu VT, KL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị