BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3866 TCT/ĐTNN
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty Polysius

Trả lời công văn số 700-HA/HGM ngày 12/11/2004 của Công ty Polysius về việc hướng dẫn thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật ĐTNN tại Việt Nam thì:

Đối với các hợp đồng đã ký trước khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung thay thế Thông tư 169/1998/TT-BTC có hiệu lực thì nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC cho toàn bộ hợp đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Polysius biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến