BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3004/TCHQ-KTTT
V/v mã số động cơ xe đạp điện, xe ng|ời tàn tật

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1779/QHTP-NV ngày 29/5/2003 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mã số mặt hàng đùm xe có gắn động cơ điện một chiều 24V, 200W dùng cho xe đạp điện và xe cho ng|ời tàn tật, Tổng Cục Hải quan có ý kiến nh| sau:

Căn cứ chú giải nhóm 85.01 và nhóm 87.14 của Hệ thống điều hoà (H.S).

Căn cứ Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu số mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu |u đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ tr|ởng Bộ Tài chính.

Tr|ờng hợp mặt hàng nhập khẩu đ|ợc xác định: đùm xe là động cơ điện dùng cho xe đạp điện và xe dùng cho ng|ời tàn tật thì thuộc nhóm 85.01. Động cơ điện một chiều 24 volts, công suất 200W thuộc mã số 850131.00, có thuế suất thuế nhập khẩu |u đãi 30% (ba m|ơi phần trăm).

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TR|ỞNG, TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
Hoả Ngọc Tâm