Đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, công ty hợp danh có thể thuê giám đốc không

1. Quy định giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty.

Giám đốc công ty hợp danh là người duy nhất có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành công ty so với Luật Doanh nghiệp 2014 thì không hợp lí và còn hạn chế quyền của các thành viên hợp danh khác.

Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh (ít nhất là 2 thành viên). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp. Trách nhiệm tài sản của các thành viên hợp danh đối với các nghĩa vụ của công ty trách nhiệm vô hạn và liên đới. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình.

Theo khoản 1 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về hội đồng thành viên:

“Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác”.

Theo đây, ta hiểu trong công ty hợp danh, hội đồng thành viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh là chủ tịch đồng thời kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc nếu điều lệ công ty không có quy định khác.

Vì vậy, theo Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về điều hành kinh doanh của công ty hợp danh:

"1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

2. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số.

Hoạt động do thành viên hợp danh thực hiện ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh của công ty đều không thuộc trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động đó đã được các thành viên còn lại chấp thuận.

3. Công ty có thể mở một hoặc một số tài khoản tại ngân hàng. Hội đồng thành viên chỉ định thành viên được ủy quyền gửi và rút tiền từ các tài khoản đó.

4. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nhiệm vụ sau đây:

a) Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

 b) Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

c) Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

d) Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

đ) Đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác;

e) Các nghĩa vụ khác do Điều lệ công ty quy định"

Theo khoản 1 Điều 179 Luật Doanh nghiệp 2014  thì trong quá trình hoạt động của công ty, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty...(theo khoản 1 Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2014 về quyền và nghĩa vụ các thành viên hợp danh) chứ không phải chỉ có duy nhất giám đốc của công ty đó. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó. Thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lí và kiểm soát công ty.

2. Quy định công ty hợp danh có thể thuê giám đốc.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Theo phân tích trên, Giám đốc có nhiệm vụ quản lí và điều hành kinh doanh hàng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh, phân công phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh. Theo khoản 1 Điều 177 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Vì vậy, nếu Điều lệ công ty có quy định khác và được sự đồng ý, chấp thuận của các thành viên hợp danh thì công ty hợp danh có thể được thuê giám đốc. 

Tuy nhiên, công ty hợp danh là một loại hình công ty đối nhân, được thành lập trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm nhau giữa các thành viên. Vì vậy, số lượng thành viên trong công ty hợp danh thường rất ít và các thành viên khi thành lập công ty đều phải xét đến yếu tố nhân thân, trên cơ sở tin cậy, tín nhiệm bởi vì các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

>> Xem thêm:  Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ?