Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ti cổ phần, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp ít nhất mỗi năm một lần theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lí hoặc trong các trường hợp khác do điều lệ công ti quy định. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp hội đồng quản trị không triệu tập thì Ban kiểm soát phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Ban kiểm soát không _ triệu tập thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện, thể thức tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, thủ tục thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp và cụ thể hoá trong điều lệ hoạt động của công tỉ cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 1) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc mua, bán cổ phần; mức cổ tức hàng năm cho từng loại cổ phần, 2) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát; 3) Xem xét và xử lí các vi phạm của hội đồng quản trị và ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ti và cổ đông của công ti; 4) Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ti; 5) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, định hướng phát triển công tỉ; 6) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ti và các vấn đề quan trọng khác theo quy định của điều lệ công ti.