DẪN ĐỘ TỘI PHẠM TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ

 

* Định nghĩa:

Dẫn độ tội phạm là hành vi  tương trợ pháp lý được thỏa thuận giữa các quốc gia hữu quan trên cơ sở pháp luật quốc tế. Trong đó quốc gia yêu cầu yêu cầu quốc gia được yêu cầu thực hiện việc chuyển giao các cá nhân đang hiện diện trên lãnh thổ nước mình cho quốc gia yêu cầu để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với các cá nhân đó.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ vào các Điều ước quốc tế song phương và đa phương giữa các quốc gia được yêu cầu. Trong trường hợp không có Điều ước quốc tế thì sẽ căn cứ vào các đọa luật chuyên biệt của quốc gia về dẫn độ tội phạm. Trong trường hợp không có Điều ước quốc tế và không có đạo luật cụ thể của quốc gia thì các quốc gia thông thường tiến hành trên cơ sở có đi có lại.

 

* Các nguyên tắc pháp lý trong dẫn độ tội phạm:

- Có đi có lại: Quốc gia được yêu cầu chỉ tiến hành dẫn độ tội phạm nếu nhận được sự bảo đảm chắc chắn từ phía quốc gia yêu cầu rằng trong trường hợp dẫn độ tương tự phát sinh thì quốc gia yêu cầu cũng sẽ đảm bảo chắc chắn trong thực tế việc thục hiện dẫn độ tội phạm cho quốc gia hữu quan.

- Định danh kép: theo nguyên tắc này quốc ggia đucợ yêu cầu chỉ dẫn độ tội phạm khi hành vi do ngời bị dẫn độ thực hiện được định danh là hành vi tội phạm theo quyd dịnh hiện hành của pháp luật cả hai quốc gia đồng thời hành vi  phạm tội phỉ được định án ở mức trừng phạt cụ thể được xác định theo ý chí của các quốc gia hữu quan, được ghi nhận trong pháp luật nước mình hoặc do các quốc gia thực hiện nhất trí. Nếu mức án thấp hơn mức án được quy định trong Luật quốc gia hoặc Điều ước quốc tế thì quốc gia đucợ yêu cầu dẫn độ có quyền từ cối yêu cầu dẫn độ.

- Không dẫn độ công dân nước mình: theo nguyên tắc này quốc gia được yêu cầu chỉ dẫn độ nếu cá nhân bị yêu cầu dẫn độ không phải là công dân nước mình.

>> Xem thêm:  Tội phạm có tính chất quốc tế

- Không dẫn độ tội phạm chính trị:

+ Tội phạm chính trị tuyệt đối: là hành vi mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào về tính chính trị của tội phạm. Ví dụ: chống lại cơ quan nhân dân, mi ttinh,...

+ Tội phạm chính trị tương đối: là tội phạm hình sự chung nhưng được thực hiện với mục đích và động cơ chính trị. Ví dụ: giết chính khách; đốt kho vũ khí, lương thực;... 

Tuy nhiên nguyên tắc này tồn tại một ngoại lệ là thủ phạm giết nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ không được hưởng quyền không bị dẫn độ.

* Các trường hợp không bị dẫn độ:

- Không dẫn độ nếu các cá nhân bị dẫn đị sẽ bị kết án vì một tội phạm khác.

- Không dẫn độ nếu án tử hình sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật quốc gia yêu cầu dẫn độ.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục tố giác tội phạm ? Tải mẫu đơn tố giác tội phạm