Đăng ký việc giám hộ là (Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) công nhận và chứng thực về phương diện pháp lí trong quan hệ giữa người giám hộ và người được giám hộ.

Đăng kí việc giám hộ là thủ tục do pháp luật quy định. Việc giám hộ bắt buộc phải đăng kí trong trường hợp giám hộ là người được cử hoặc do cơ quan lao động, thương binh và xã hội đảm nhận.