Đăng ký việc nuôi con nuôi là ghi vào sổ đăng kí hộ tịch để chính thức công nhận quan hệ giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi là quan hệ giữa cha mẹ và con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Đăng kí việc nuôi con nuôi do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người được nhận làm con nuôi hoặc của người nhận nuôi con nuôi thực hiện trong trường hợp hai bên cùng là công dân Việt Nam và việc nuôi con nuôi được tiến hành tại Việt Nam. Nếu nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thì cơ quan đăng kí việc nuôi con nuôi là Uỷ _. ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thủ tục đăng kí việc nuôi con nuôi và giao nhận con ˆ mạ nuôi được tiến hành theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Kể từ ngày việc nuôi con nuôi được ghi vào sổ hộ tịch, người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi có các nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và con theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.