Bộ, Tỉnh:...........................................................................

Cơ quan quản lý cấp trên:……..…………………….

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản….………...

Mã cơ quan, đơn vị:......................................................

Loại hình cơ quan, đơn vị:.............................................

Mẫu số  01-DM/TSHTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính)

 

DANH MỤC TÀI SẢN HẠ TẦNG ĐƯỜNG BỘ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

TÀI SẢN

KÝ HIỆU

CẤP, LOẠI

NĂM XÂY DỰNG

NĂM SỬ DỤNG

GIÁ TRỊ

(nghìn đồng)

Nguyên giá

Giá trị còn lại

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

............, ngày..... tháng..... năm ......

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, họ tên)

............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)