Danh sách chủ nợ sau khi lập xong được niêm yết công khai tại Tòa án cấp tỉnh, trụ sở chính và các chi nhánh của doanh nghiệp mắc nợ. Các chủ nợ và doanh nghiệp mắc nợ có quyền khiếu nại với Toà án về danh sách chủ nợ. Hết thời hạn niêm yết, tổ quản lí tài sản khóa sổ danh sách chủ nợ, những chủ nợ không gửi giấy đòi nợ thì mất quyền tham gia hội nghị chủ nợ.

Danh sách chủ nợ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định công nợ của doanh nghiệp mắc nợ cũng như quyền đòi nợ của các chủ nợ, là cơ sở cho việc triệu tập và tiến hành hội nghị chủ nợ để xem xét thông qua phương án hoà giải, giải pháp tổ chức lại hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.