Danh sách cử tri là tập hợp các cử tri của kì bầu cử.

Danh sách cử tri thường được lập trước các kì bầu cử nhằm xác định một cách đầy đủ, chính xác các cử tri có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi để tham gia các kì bầu cử. Tuy không có quy định bắt buộc về việc sử dụng thuật ngữ pháp lí này, song trên thực tế, danh sách cử tri không được dùng cho tất cả các loại bầu cử do mọi cơ quan, tổ chức khác nhau thực hiện (như các hội, đoàn thể nghề nghiệp) mà chỉ được sử dụng cho các cuộc bầu cử các cơ quan quyền lực các cấp (như bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp) hoặc trong các đợt trưng cầu ý dân do Nhà nước tiến hành.

Ở Việt Nam, hiện chưa có tài liệu nào chỉ rõ khái niệm danh sách cử tri được dùng lần đầu tiên khi nào và do ai sử dụng. Tuy nhiên, nhiều tài liệu ghỉ lại rõ ràng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, đặc biệt là trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.