2. Nghị định số 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/05/2004

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.6162

 

3. Nghị định số 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước" 

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/05/2004

 

4. Luật Kế toán   Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 17/06/2003 

 

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

5. Công văn số 8907/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc chuyển giao hức năng quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho Hội  

Người ký: Chánh Văn phòng Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành văn bản: 24/07/2006

 

6. Thông tư số 60/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán  

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành văn bản: 28/06/2006

 

7. Công văn số 9633/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai bổ sung danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC năm 2005 và năm 2006   Người ký: Vụ trưởng Bùi Văn Mai
Ngày ban hành văn bản: 09/08/2006

 

8. Công văn số 15805/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách 17 công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và năm 2006   Người ký: Vụ trưởng Bùi Văn Mai
Ngày ban hành văn bản: 06/12/2005

 

>> Xem thêm:  Cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

9. Công văn số 14700/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2005 và năm 2006   Người ký: Vụ trưởng Bùi Văn Mai
Ngày ban hành văn bản: 18/11/2005

 

10. Quyết định số 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 31/05/2005

 

11. Luật Kiểm toán Nhà nước  

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 14/06/2005

 

12. Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 01/12/2005

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

 

13. Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 7)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 29/12/2005

 

14. Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 6)  

 Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 18/01/2005

 

15. Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 06 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 5)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 28/11/2003

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực: Chứng khoán,Kế toán, kiểm toán...(tiếp theo)16. Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 05 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 14/03/2003

 

17. Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 3)  

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 21/12/2001

 

18. Quyết định số 219/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 2)  

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 29/12/2000

 

1Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực: Chứng khoán,Kế toán, kiểm toán...(tiếp theo)9. Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 04 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 1)  

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 27/09/1999

 

20. Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán   Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 14/07/2005

 

21.Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Qui chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 22/09/2004

 

22. Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Qui chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 09/07/2004

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

23. Thông tư số 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 29/06/2004

 

24. Nghị định số 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004NĐ-CP ngày 30/03/2004 về Kiểm toán độc lập   Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/10/2005

 

2Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực: Chứng khoán,Kế toán, kiểm toán...(tiếp theo)5. Nghị định số 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán độc lập  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 30/03/2004 

 

26. Thông tư số 72/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng Qui chế quản lý Tài chính của công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình "Công ty mẹ - công ty con"  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 01/09/2005

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài

 

27. Quyết định số 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quĩ  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 30/11/2004

 

28. Thông tư số 46/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sát nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước  

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành văn bản: 27/04/2005

 

2Danh sách văn bản pháp luật trong lĩnh vực: Chứng khoán,Kế toán, kiểm toán...(tiếp theo)9. Thông tư số 38/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 18/05/2005

 

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

30. Nghị định số 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 28/10/2004

 

31.Thông tư số 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp   Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 11/05/2004

 

32. Thông tư số 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 24/12/2004

 

33. Nghị định 187/2004/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 16/11/2004

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

 

34. Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty Nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Nhà nước  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 24/08/2004

 

35. Thông tư số 29/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Qui chế công khai Tài chính của doanh nghiệp Nhà nước  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 14/04/2005

 

36. Thông tư số 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 20/05/2004

 

>> Xem thêm:  Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ? Cung cấp văn bản pháp luật

37. Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước  

Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 31/12/2003

 

38. Thông tư số 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều tại Qui chế quản lý Tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác  

Người ký: Thứ trưởng Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành văn bản: 29/04/2005

 

39. Nghị định số 199/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Qui chế Tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành văn bản: 03/12/2004

 

40. Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003  

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 10/12/2003

>> Xem thêm:  Có cần điều chỉnh giấy phép đầu tư khi số hộ chiếu của nhà đầu tư thay đổi ?

 

41. Thông tư số 70/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ  

Người ký: Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành văn bản: 02/08/2006

 

42. Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)  

Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tá
Ngày ban hành văn bản: 01/11/2005

 

43. Quyết định số 38/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính "Về việc ban hành tổ chức hoạt động của Trung tâm Thẩm định giá"  

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành văn bản: 16/04/2004  

 

>> Xem thêm:  Tư vấn người nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam ?

44. Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính "Về việc ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá"  

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành văn bản: 24/02/2004

 

45. Luật Chứng khoán năm 2006  

Người ký: Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành văn bản: 29/06/2006

 

46. Luật Đầu tư năm 2005  

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 29/11/2005  

 

47. Luật Doanh nghiệp năm 2005  

>> Xem thêm:  Nhà đầu tư nước ngoài cần làm gì khi dự định đầu tư thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam để sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi ?

Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Ngày ban hành văn bản: 29/11/2005

 

>> Xem thêm:  Thu hồi đất dự án được bồi thường như thế nào về những công trình mà tôi đã xây dựng trên đất ?