Đất hương hỏa là đất do dòng họ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu cùng canh tác, hưởng dụng, các hoa lợi có được thường dùng vào việc thờ cúng, giỗ chạp để ghi nhớ công đức của người quá cố.

Việc quản Ií loại đất này thưởng giao cho một hoặc một số người trong dòng họ được tín nhiệm nhằm khai thác, bảo vệ lợi ích của dòng họ.

Quyền sử dụng đất hương hoả là tài sản chung của dòng họ không phân chia, đất hương hoả được cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và mang tên cộng đồng dân cư theo quy định của Luật đất đai năm 2003.

>> Đất khu dân cư là đất ở tại đô thị hoặc đất ở tại nông thôn.