vốn > 20 tỷ đồng, nhưng số lao động bình quân năm của nhà thầu.

Người gửi : Trần Việt Nam

Luật sư trả lời: