Đầu tư không hợp pháp (NONLEGAL INVESTMENTS) là các chứng khoán không phù hợp với những yêu cầu luật định - danh mục các khoản đầu tư hợp pháp - đối với các ngân hàng tiết kiệm hỗ tương và đối với các công ty ủy thác. Đây thường là các chứng khoán chất lượng dưới chuẩn đầu tư.