ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/ĐA-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 07 năm 2013

ĐỀ ÁN

QUYĐỊNH VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ÁP DỤNG CHO THỊ XÃ TAM ĐIỆP THỰC HIỆN QUYHOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ (GIAI ĐOẠN 2013 ÷ 2016)

Phần mở đầu.

SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ ÁNVÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Sự cần thiết phải xây dựng Đềán

Xây dựng thị xã Tam Điệp trở thành thành phố vàonăm 2015 vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm và là nguyện vọng chính đáng của Đảng bộ,chính quyền và nhân dân thị xã sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Với tiềnđề thị xã vừa được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnhNinh Bình; thị xã tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toànxã hội, tập trung khai thác các nguồn lực để xây dựng thị xã đạt các tiêu chí củathành phố, nhằm tạo cho thị xã thế và lực mới trong xu thế hội nhập, tạo tiền đề,động lực cho thị xã phát triển trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắnglợi Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bìnhvề xây dựng và phát triển thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III trong năm2012 và trở thành đô thị loại II vào năm 2020, vì vậy việc xây dựng Đề án là cầnthiết.

II. Các căn cứ xây dựng Đề án.

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

- Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28/8/2001;

- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 củaChính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thựchiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 củaChính phủ về thi hành Luật đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/9/2009 củaChính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồithường hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 củaChính phủ về thành lập Thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

- Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

- Quyết định số 708/QĐ-BXD ngày 31/7/2012 của BộXây dựng về công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh NinhBình;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại IIItrong năm 2012 và trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

- Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 củaHội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp vàchính quyền địa phương;

- Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 sửađổi, bổ sung một số khoản quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp và chính quyền địa phươngban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 của Hội đồngnhân dân tỉnh;

- Thông báo số 403-TB/TU, ngày 09/01/2012 của BanThường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc vớiBan Thường vụ Thị ủy Tam Điệp;

- Thông báo số 765-TB/TU, ngày 25/3/2013 của Tỉnh ủyvề kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thịủy Tam Điệp;

- Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 củaUBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnhNinh Bình đến năm 2020.

- Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 19/3/2002 của UBNDtỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp đến năm 2020;

- Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnhvề triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụTỉnh ủy về xây dựng thị xã Tam Điệp trở thành đô thị loại III vào năm 2012 vàđô thị loại II vào năm 2020;

- Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 củaUBND tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trênđịa bàn tỉnh.

Phần thứ nhất.

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆNTỰ NHIÊN VÀ THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ TAM ĐIỆP

I. Điều kiện tự nhiên, tàinguyên, dân số và lao động

1. Đặc điểm tự nhiên

- Về địa giới hành chính: Thị xã Tam Điệp nằmở phía Tây Nam của tỉnh Ninh Bình, có vị trí địa lý khá thuận lợi, là cửa ngõ nốiliền đồng bằng Bắc Bộ với lãnh thổ miền Trung Việt Nam. Phía Bắc giáp huyện HoaLư; Phía Nam giáp thị xã Bỉm Sơn và huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa); Phía Đônggiáp huyện Yên Mô; Phía Tây giáp huyện Nho Quan.

- Về địa hình, khí hậu: Tam Điệp là thị xãmiền núi với địa hình 70% là đồi núi nằm ở vị trí cửa ngõ giữa đồng bằng Bắc Bộvới các tỉnh ven biển Miền Trung; có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B và đường sắt Bắc -Nam đi qua; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, anninh. Về khí hậu, môi trường, cảnh quan rất đa dạng và phong phú.

2. Tài nguyên

- Về tài nguyên đất: Thị xã Tam Điệp có diệntích đất tự nhiên gần 105 km2 (10.500ha) với 3 loại đất chủ yếu: Đấtnông nghiệp: 7218 ha, Đất phi nông nghiệp 2.806,7 ha, Đất chưa sử dụng: 473,2ha.

- Về tài nguyên nước: Thị xã có 2 hệ thốngnước:

+ Nước mặt (Nước sông, nước hồ):Có03 hồ lớn Hồ Yên Thắng với diện tích khoảng: 81 ha; Hồ Mừng và hồ Đồng Đèn vớitổng diện tích khoảng 27 ha; hồ Mang Cá, hồ Sòng Cầu, hồ Lỳ, hồ Bống có tổng diệntích khoảng 19 ha. Có sông Bên Đang và suối Rồng làm nhiệm vụ thoát lũ.

+ Nước ngầm­: Nước ngầm sử dụng cho sinh hoạtđược Công ty cấp nước Ninh Bình khai thác tại các điểm khai thác tại tổ 9, 15,21 và suối Rồng thuộc địa bàn phường Nam Sơn. Ngoài ra nước ngầm còn được các hộgia đình khoan, đào trên diện tích đất của gia đình sử dụng vào mục đích sinhhoạt.

3. Dân số, lao động và dân tộc

- Dân số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn toàn thịxã (đã bao gồm dân số quy đổi từ: Lực lượng học sinh, sinh viên tại các cơ sở dạynghề, lực lượng công an, quân đội, lực lượng lao động tại các khu công nghiệpđóng trên địa bàn, lượng bệnh nhân từ các vùng lân cận đến khám chữa bệnh,khách tham dự hội nghị hội thảo) là: 75.176 người, trong đó:

+ Dân số khu vực nội thị (đã bao gồm dân số quy đổi)là: 52.741 người.

+ Dân số khu vực ngoại thị (đã bao gồm dân số quy đổi)là: 22.435 người.

- Đại bộ phận dân cư trên địa bàn thị xã là dân tộcKinh, một số ít là dân tộc Mường, chiếm 25% dân số thị xã và chủ yếu sinh sống ởxã Yên Sơn. Thị xã có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo.

II. Thực trạng về kinh tế - xãhội và nguồn lực của thị xã

Tam Điệp nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh,có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng của đất nướcnói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng; là một trong ba vùng kinh tế trọngđiểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thị xã có nhiều tiềmnăng lợi thế, đặc biệt là lợi thế trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch,phát triển đô thị. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ và nhân dân thịxã đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tụcphát triển với tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướngtích cực, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp đượcmùa; thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng; công tác chỉnh trang, nâng cấp đôthị được tập trung đầu tư có hiệu quả; công tác xây dựng nông thôn mới đạt kếtquả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, văn hóa, xã hội có nhiều tiếnbộ, đời sống nhân dân ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Quốc phòng được tăng cường,an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lựclãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoànthể quần chúng các cấp được nâng lên.

Trong 3 năm gần đây (2010 - 2012), tốc độ tăng trưởnggiá trị sản xuất bình quân đạt 17,6%; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơbản bình quân đạt 95,16% kế hoạch; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sảnbình quân đạt 100,1% kế hoạch; thương mại - dịch vụ bình dân đạt 97,73% kế hoạch.Đặc biệt trong năm 2012, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 14,5%; giá trịsản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 88,5% kế hoạch, tăng 7% so với năm2011; thương mại - dịch vụ đạt 70,8% kế hoạch, tăng 56,8% so với năm 2011. Sảnxuất nông nghiệp ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch và thị xã đã đượcBộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III trực thuộc tỉnh, đây là tiền đề quantrọng cho thị xã phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2015. Mặc dù đã được côngnhận là đô thị loại III, song tổng hợp điểm đánh giá chung thì thị xã Tam Điệpmới đạt 83/100 điểm (áp dụng tiêu chí miền núi). Trong các tiêu chí còn thiếuvà yếu nhất là tiêu chí về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, tổng điểm mớiđạt 46/55 điểm, như: Hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, hệ thống cấpđiện và điện chiếu sáng công cộng và thị xã Tam Điệp chưa có điểm nhấn ấn tượngvề kiến trúc cảnh quan đô thị phục vụ cộng đồng dân cư (Khu thể thao, khu vuichơi giải trí, siêu thị…).

Bên cạnh đó, nội lực từ các nguồn thu của thị xã,trong 3 năm gần đây (2010 - 2012) còn rất khó khăn. Tổng thu ngân sách trên địabàn thị xã đạt bình quân từ 130 đến 140 tỷ đồng trong đó thu từ thuế, phí đạt từ50 đến 55 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt từ 52 đến 72 tỷ đồng; thu từ xổ sốkiến thiết đạt từ 1,3 đến 1,6 tỷ đồng; Thu thuế tài nguyên đạt từ 8 đến 15 tỷ đồng(số thu này một phần cân đối chi thường xuyên). Thu phí bảo vệ môi trườngđối với khai thác khoáng sản đạt từ 7 đến 15 tỷ đồng (số thu này chi cho sựnghiệp môi trường và một số dự án tái tạo môi trường như nạo vét cống rãnh,dòng chảy, sửa chữa đường).

Tổng chi ngân sách thường xuyên đạt từ 120 tỷ đến160 tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển từ 60 đến 70 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ nguồnthu đấu giá quyền sử dụng đất. Thị xã chưa cân đối được các nhiệm vụ chi, hàngnăm ngân sách tỉnh còn phải trợ cấp cân đối cho thị xã trên 50%.

III. Đánh giá chung

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, thị xã Tam Điệpđã có bước phát triển mạnh mẽ, với tiền đề là đô thị loại III trực thuộc tỉnh,thị xã sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí loại III trựcthuộc tỉnh mà đến nay, qua việc rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp và đốichiếu với các tiêu chuẩn, chỉ tiêu được quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung củaNghị định số 42/2009/NĐ-CP hiện trạng hạ tầng thị xã Tam Điệp đã có 28 chỉtiêu đã đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định; 03 chỉ tiêu chưa đạt điểm;05 chỉ tiêu còn yếu và 13 chỉ tiêu còn thiếu. Đồng thời rà soát, đánh giá, xâydựng các tiêu chí để xây dựng thị xã trở thành thành phố vào năm 2015.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị xã trởthành thành phố vào năm 2015, thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyếtliệt có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ nâng cấp đô thị thị xã trên cơ sởphát huy các nguồn nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương, của tỉnh; sự đồngthuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã.

Từ thực trạng trên, UBND tỉnh đề xuất với Hội đồngnhân dân tỉnh một số cơ chế chính sách đặc thù tạo nguồn lực để xây dựng vàphát triển thị xã Tam Điệp trở thành thành phố vào năm 2015.

Phần thứ hai.

MỤC TIÊU, PHẠM VI, NỘIDUNG ĐỀ ÁN VÀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2013 ÷ 2016

I. Mục tiêu, phạm vi

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát: Huy động hiệu quả cácnguồn lực để xây dựng thị xã Tam Điệp trở thành thành phố vào năm 2015 có kết cấuhạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế, xã hội đạt các tiêu chí quy định tại Nghị địnhsố 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh,thị xã, quận, phường, thị trấn.

b) Mục tiêu cụ thể: Sử dụng có hiệu quả cácnguồn lực được tạo ra từ cơ chế đặc thù để phấn đấu đến năm 2015, thị xã hoànthành và nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa đạt của đô thị loại III theo Nghịđịnh số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị vàcấp quản lý đô thị và đạt tiêu chí theo Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, phường, thịtrấn.

2. Phạm vi đề án:Trêncơ sở thực trạng đô thị thị xã, thực trạng các nguồn lực của thị xã trong 3 nămqua (2010 - 2012), đề xuất các cơ chế đặc thù để tạo nguồn lực xây dựng thị xãtrở thành thành phố vào năm 2015.

II. Xây dựng cơ sở hạ tầng vàkinh phí thực hiện cơ chế đặc thù cho các công trình

1. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

Căn cứ thực trạng phát triển của đô thị Tam Điệp đốichiếu với 10 tiêu chuẩn quy định tại Nghị định 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ vàThông tư 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trong thời gian tới thị xã cần tập trungcác nguồn lực để đầu tư, nâng cấp đối với nhóm chỉ tiêu chưa đạt và nhóm chỉtiêu còn yếu nhằm khắc phục và hoàn thiện cơ bản về hạ tầng đô thị; đồng thời tậptrung triển khai xây dựng một số công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tạosự đột phá, tạo điểm nhấn và tăng cường sự chuyển biến về chất lượng các tiêuchí, cụ thể:

a) Đối với các chỉ tiêu chưa đạt:

- Về chỉ tiêu mật độ đường cống thoát nước chínhkhu vực nội thị:

+ Tiếp tục phối hợp triển khai và hoàn thành dự ánnâng cấp mở rộng quốc lộ 1A đoạn cầu Đoan Vỹ - cửa phía Bắc và cửa phía Nam - Dốcxây và dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12B, tỉnh Ninh Bình để hoàn chỉnh hệ thốngthoát nước chính khu vực nội thị thị xã Tam Điệp.

+ Triển khai thực hiện xây dựng các tuyến phố vănminh, các khu phố kiểu mẫu, trong đó có quy định việc thực hiện xây dựng và cảitạo hệ thống thoát nước.

+ Xây dựng kênh thoát nước trung tâm thị xã tại phườngNam Sơn, Tây Sơn, Trung Sơn. Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường giaothông chính tại khu trung tâm các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn và TânBình.

- Về chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị:Cải tạo và nâng cấp công suất các trạm biến áp. Tiếp tục đầu tư xây dựng vàhoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng thị xã Tam Điệp, gồm: Hệ thống chiếu sángcác tuyến Quốc lộ, các đường khu vực trung tâm thị xã, gồm 07 tuyến phố: ĐồngGiao, Thanh Niên, Kim Đồng, Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Núi Vàng, Lê HồngPhong và các tuyến đường khu vực: Quyết Thắng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sỹ, TrầnPhú; Xây dựng hệ thống đèn trang trí khu trung tâm thị xã, 01 cổng điện tử cửangõ thị xã.

- Về chỉ tiêu số nhà tang lễ khu vực nội thị:Phấn đấu từ nay đến năm 2015 đầu tư xây dựng 01 Nhà tang lễ công nghệ hiện đạithuộc khuôn viên khu Sơn Lạc Viên (Khu công viên nghĩa trang thị xã).

b) Đối với các chỉ tiêu còn lại chưa đạt điểmtối đa:

- Về chỉ tiêu tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xửlý: Hoàn thiện xây dựng nhà máy quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh NinhBình trên địa bàn thị xã; Tập trung đẩy mạnh việc cải tạo nâng cấp hệ thốngthoát nước. Trước mắt, tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thốngthoát nước thải đô thị trên các tuyến đường khu vực nội thị, sau đó đến các tuyếnđường ngoại thị. Phấn đầu giai đoạn dài hạn sẽ xây dựng các trạm xử lý nước thảisinh hoạt đạt tiêu chuẩn và đảm bảo về quy mô công suất xử lý nước.

- Tập trung triển khai xây dựng một số côngtrình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn để tạo sự đột phá, tạo điểm nhấn và tăngcường sự chuyển biến về chất lượng các tiêu chí:

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm thể dục thểthao thị xã: Hiện nay đang được triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành giaiđoạn I và bước đầu đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013.

+ Xây dựng đường vành đai chống lũ quét thượng nguồnđảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của xã Miền núi khó khăn thị xãTam Điệp, hiện nay đã triển khai xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sửdụng trong năm 2015.

+ Xây dựng đường vành đai cấp bách chống lũ quét vàphục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội phía Bắc Đồng Giao thị xã Tam Điệp,dự kiến cuối năm 2013 sẽ được triển khai xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụngtrong năm 2015.

- Về nhà ở: Tiếp tục Nâng cấp, cải tạo và chỉnhtrang các khu nhà ở trên địa bàn thị xã. Triển khai thực hiện xây dựng các khuđô thị và khu dân cư mới: Khu phía Bắc đường Đồng Giao, phường Bắc Sơn; Khutrung tâm TDTT, khối cơ quan và khu dân cư phía Nam đường Đồng Giao, phường TâySơn; Khu phía Nam Quốc lộ 1A, thuộc tổ 11, tổ 12 phường Nam Sơn; Khu đường Vòngxã Yên Bình; Khu giao đất cho hộ gia đình cán bộ, quân nhân viên Bộ Tư lệnhQuân đoàn 1.

- Về y tế: Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh việnthị xã Tam Điệp và các trạm y tế trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định.

- Về văn hóa - thể dục thể thao: Bảo vệ vàtôn tạo di tích lịch sử, phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn; Tiếp tục triển khaicác nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển du lịch của thị xã đến năm 2020 và địnhhướng đến năm 2030; tiếp tục đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhậnđền Dâu và đền Quán Cháo là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

- Về giáo dục đào tạo: Tập trung đầu tư vàtăng cường cơ sở vật chất trường học các cấp; mở rộng quy mô các trung tâm dạynghề và trung học chuyên nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạotại các trường Cao đẳng, gắn đào tạo với sử dụng, phát triển nguồn nhân lực chấtlượng cao, có cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý.

- Về thương mại - dịch vụ: Hoàn thiện vàphát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao, cải tạo và nâng cấp một số chợ:Chợ Đồng Giao, chợ Dâu…; Nâng cấp các khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn; Thựchiện các chương trình, dự án bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử; phục dựng các lễhội gắn với bản sắc văn hóa của thị xã.

- Về giao thông: Phát triển mạng lưới giaothông, đảm bảo thị xã Tam Điệp là đầu mối giao thông quan trọng của vùng TâyNam tỉnh Ninh Bình:

- Giao thông đối ngoại: Phối hợp triển khaixây dựng tuyến đường trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12B;Tuyến tránh Quốc lộ 1A; Tuyến đường tỉnh (ĐT.478C), ĐT480D; Tuyến đường vànhđai từ Quốc lộ 12B đến QL1A.

- Giao thông nội thị: Xây dựng các tuyến đường:Phạm Văn Đồng, Trần Hưng Đạo, đường Đồng Giao kéo dài; Xây dựng mới một số trụcđường nối liên kết các khu chức năng của thị xã; Tiếp tục cải tạo, nâng cấp chỉnhtrang các tuyến đường hiện hữu trong đô thị và các tuyến đường nội bộ trong cáckhu dân cư.

- Về cấp điện: Tiếp tục tăng cường đầu tưnâng cấp xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại cho các cụm dân cư, các cụm côngnghiệp theo quy hoạch được phê duyệt, từng bước ngầm hóa hệ thống lưới điệntrong các khu đô thị trên địa bàn thị xã; Xây dựng và phát triển hệ thống đènchiếu sáng đường phố, các khu công cộng và các khu vui chơi giải trí; Đầu tưxây dựng một số hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đường phố tại khu vực Ngã ba, ngãtư nơi các tuyến phố chính giao cắt; xây dựng hệ thống chiếu sáng ngõ xóm tạicác khu ở và khu dân cư từ các nguồn vốn xã hội hóa theo phương thức Nhà nướcvà nhân dân cùng làm.

- Về cấp nước: Tiếp tục mở rộng mạng lưới cấpnước sạch của thị xã; đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo cung cấp nướcsạch và nâng cao chất lượng nước phục vụ đô thị. Phấn đấu đến năm 2015 cấp nướccho 100% dân cư đô thị với tiêu chuẩn cấp nước trên 100 l/người.ngđ.

- Về thoát nước: Tập trung đẩy mạnh việc đầutư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và thu gom nước thải trong khu vực nộithị; Cải tạo và hoàn thiện hệ thống các tuyến cống thoát nước trên các trục đườngchính đô thị. Phấn đấu đầu tư xây dựng đến năm 2020 có hệ thống thoát nước hoànchỉnh (thoát thải sinh hoạt và thoát nước mặt riêng biệt).

- Về vệ sinh môi trường, xử lý chất thải rắn vànhà tang lễ: Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trênđịa bàn thị xã. Tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện thu gom chấtthải đúng nơi quy định; Đẩy nhanh tiến độ dự án Quản lý và xử lý chất thải rắntỉnh.

- Về thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông:Tiếp tục thực hiện xây dựng và hoàn thiện Website điện tử tại các cơ quan củathị xã Tam Điệp; Triển khai Dự án hoàn thiện hệ thống thông tin, mạng Internettới các tổ dân phố trong khu vực thị xã.

- Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tậptrung đầu tư xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, hoàn chỉnhhạ tầng khu công nghiệp Tam Điệp giai đoạn II để có điều kiện thu hút các dự ánđầu tư trong nước và nước ngoài; Đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, khuyếnkhích và ưu tiên đầu tư vào các ngành công nghệ tiên tiến, các dự án xây dựngcông nghệ chế biến sách, ít gây ô nhiễm môi trường; Phát triển đa dạng cácngành công nghiệp có lợi thế về lao động và có truyền thống, các ngành côngnghiệp công nghệ cao. Kết hợp giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ các cơ sởhiện có và xây dựng mới các cơ sở; Đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của nhữngngành nghề đã được khẳng định trên thị trường như: đồ mộc mỹ nghệ, cơ khí…

2. Nội dung cơ chế chính sáchđặc thù

2.1 Đối với phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa- thể thao, khoa học - công nghệ, nông nghiệp nông thôn

- Tập trung các nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốnTrung ương, ODA, vốn huy động của các nhà đầu tư,… đầu tư xây dựng Khu côngnghiệp Tam Điệp giai đoạn 2 để thu hút đầu tư các dự án lớn, dự án có giá trịtăng cao, sử dụng công nghệ sạch.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi về GPMB, hỗ trợ xây dựnghạ tầng ngoài hàng rào công trình để huy động các nguồn vốn xã hội hóa, ODA, vốnvay tín dụng ưu đãi để đầu tư các trường dạy nghề, các trung tâm thể thao, cáctrường mầm non, trung tâm sản xuất giống chất lượng cao…

- Nghiên cứu chính sách đãi ngộ phù hợp để ưutiên thu hút các lao động có trình độ cao, lao động lành nghề…; đồng thời tậptrung tuyên truyền, vận động, kêu gọi, huy động các nguồn lực của mọi thành phầnkinh tế và các tổ chức, cá nhân, nhân dân thị xã để đầu tư xây dựng các côngtrình hạ tầng…

2.2 Cơ chế huy động và quản lý sử dụng vốn

- Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuậtvà hạ tầng xã hội của thị xã Tam Điệp được ưu tiên bố trí vốn từ nguồn đầu tưphát triển của Trung ương, của Tỉnh (theo biểu số 01, Danh mục các dự án,công trình cần thiết để đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí đưa thị xã TamĐiệp trở thành thành phố vào năm 2015). Các công trình được hỗ trợ và thựchiện theo Quyết định hàng năm của UBND tỉnh.

- Việc quản lý, sử dụng, quyết toán vốn thực hiệntheo quy định của pháp luật về đầu tư XDCB, Luật Ngân sách nhà nước và các quyđịnh khác của pháp luật có liên quan. Thị xã Tam Điệp được sử dụng các khoảnthu từ các nguồn vốn huy động để đầu tư hạ tầng.

2.3 Nguồn kinh phí

a) Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất:

- Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặcquy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, UBND thị xã Tam Điệptổ chức thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng 03 khu đất với tổng diệntích 150 ha (trong đó: 40ha là đất ở đô thị; 27,5ha là đất ở nông thôn; 82,5halà đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng và đất khác) và 20ha đất xenkẹt để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, cụ thể:

+ Khu dân cư tổ 1 phường Tây Sơn với tổng diện tích75 ha.

+ Khu dân cư mới xã Quang Sơn với tổng diện tích 55ha.

+ Khu Ao cá, phường Tân Bình với tổng diện tích 20ha.

- Toàn bộ kinh phí thu được từ thực hiện đấu giágiá trị quyền sử dụng đất (sau khi trừ đi kinh phí GPMB, đầu tư xây dựng CSHTkhông vượt quá 35% và trích 15% để lập Quỹ phát triển đất theo quy định) đượcphân chia theo tỷ lệ 80% cho ngân sách thị xã Tam Điệp và 20% cho ngân sách cấpxã nơi có đất đấu giá.

b) Nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí bảo vệmôi trường trên địa bàn thị xã Tam Điệp:

* Thu thuế Tài nguyên khoáng sản (không bao gồm tàinguyên nước) từ các Doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhà nước địaphương, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh vàcác tổ chức kinh doanh khác khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xãTam Điệp:

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh:

+ Năm 2013 phân chia cho ngân sách tỉnh 40%, ngânsách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014 ÷ 2016 phân chia cho ngân sách thị xãTam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách thị xã TamĐiệp: Phân chia cho ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

* Thu phí Bảo vệ môi trường đối với khai tháckhoáng sản từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, Doanh nghiệp nhà nước địaphương, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp ngoài quốc doanh vàcác tổ chức kinh doanh khác khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xãTam Điệp:

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách cấp tỉnh:

+ Năm 2013 phân chia cho ngân sách tỉnh 40%, ngânsách thị xã Tam Điệp 60%.

+ Từ năm 2014 ÷ 2016 phân chia cho ngân sách thị xãTam Điệp 100%.

- Đăng ký kê khai nộp thuế vào ngân sách thị xã TamĐiệp: Phân chia cho ngân sách thị xã Tam Điệp 100%.

c) Nguồn cân đối từ ngân sách tỉnh:

- Hàng năm, ngân sách tỉnh cấp lại không quá 15% sốvượt thu sau khi đã để lại theo quy định (nếu có) cho thị xã Tam Điệp để cóthêm nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp đô thị.

- Hàng năm, ngân sách tỉnh cấp lại không quá 50% tổngsố vượt thu (nếu có) của các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Tam Điệp doCục Thuế tỉnh quản lý.

- Ưu tiên phân bổ chương trình mục tiêu quốc gia lồngghép, về xây dựng nông thôn mới, về phát triển văn hóa, du lịch, dịch vụ cácchương trình đầu tư cho nông nghiệp, tăng tỷ lệ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tậptrung để thị xã triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

d) Các nguồn huy động khác:

- Huy động các tổ chức, các nhà hảo tâm trong vàngoài nước, con em thị xã đang sinh sống và công tác trong và ngoài nước, kêu gọihuy động đóng góp bằng vật tư tiền vốn, hỗ trợ xây dựng các công trình…

- Huy động nhân dân đóng góp xây dựng các côngtrình đường giao thông thôn, tổ dân phố, công trình văn hóa và các nhà tài trợkhác của nhân dân…

- Thực hiện chính sách thu hút đầu tư đối với các dựán lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch và đa dạng hóa các loại hình đầu tư, ưutiên hình thức BOT, BTO, BT, PPP, với nguồn vốn đã xác định từ Đề án này.

3. Kinh phí:

a) Tổng nhu cầu các công trình dự án xây dựngCSHT: 385.000 triệu đồng. Trong đó:

- Xây dựng các công trình cần thiết: 295.000 triệuđồng.

- Trả nợ các công trình xây dựng đô thị loại III:70.000 triệu đồng

- Hỗ trợ một số công trình khác: 20.000 triệu đồng.

b) Tổng kinh phí tạo ra từ cơ chế đặc thù:385.000 triệu đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ đồng), gồm:

- Kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng 170ha đất;thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, lồng ghép từ các chương trình mục tiêuquốc gia, ODA…(NSNN): 372.000 triệu đồng.

- Kinh phí huy động từ các tổ chức, các nhà hảo tâmvà đóng góp của nhân dân: 13.000 triệu đồng.

c) Phân kỳ thực hiện

- Năm 2013: 120.000 triệu đồng (Ngân sách nhà nước:117.000 triệu đồng; Huy động từ các tổ chức và nhân dân đóng góp: 3.000 triệu đồng)

- Năm 2014: 120.000 triệu đồng (Ngân sách nhà nước:115.000 triệu đồng; Huy động từ các tổ chức và nhân dân đóng góp: 5.000 triệu đồng)

- Năm 2015: 90.000 triệu đồng (Ngân sách nhà nước:86.000 triệu đồng; Huy động từ các tổ chức và nhân dân đóng góp: 4.000 triệu đồng)

- Năm 2016: 55.000 triệu đồng (Ngân sách nhà nước:54.000 triệu đồng; Huy động từ các tổ chức và nhân dân đóng góp: 1.000 triệu đồng)

(Chi tiết theo biểu số 02 kèm theo)

Phần thứ ba.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾUĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. Một số giải pháp cụ thể

1. Về chính sách

Thị xã Tam Điệp tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tụchành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút cácnhà đầu tư phát triển thị xã trên các lĩnh vực. Ban hành cơ chế, chính sách vềđầu tư theo hướng thuận lợi và có tính cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi nhấtcho thu hút đầu tư, đủ sức hấp dẫn đối với một số dự án hạ tầng kinh tế, xã hộicó quy mô lớn, có tính lan tỏa và tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xãhội.

2. Huy động các nguồn lực đạttiêu chí đô thị:

2.1 Tăng cường huy động nguồn nội lực:

- Đối với đấu giá quyền sử dụng đất: Tậptrung đẩy mạnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất và 20 ha đấtxen kẹt được thực hiện cơ chế đặc thù tạo nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Thu thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trườngkhai thác khoáng sản: Tăng cường công tác quản lý thu thuế tài nguyên vàphí bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Tam Điệp.

- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lựctừ tỉnh hỗ trợ và các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép

2.2 Kêu gọi các dự án đầu tư:Cócơ chế, chính sách kêu gọi, giới thiệu những nhà đầu tư, những dự án lớn, côngnghệ cao, công nghệ sạch cho khu công nghiệp thị xã, từ đó phát triển dịch vụ tạocông ăn việc làm, tăng thu nhập, ưu tiên các lĩnh vực như đầu tư xây dựng Trungtâm thương mại, Khách sạn nhà hàng, hệ thống hạ tầng các khu đô thị kiểu mẫu,sân vận động…

2.3 Thu hút nguồn lực của nhân dân: Từngbước xã hội hóa lĩnh vực vệ sinh môi trường. Thực hiện phương châm nhà nước vànhân dân cùng làm; Thực hiện chính sách nhà nước hỗ trợ một phần đối với lĩnh vựccấp nước sinh hoạt, cấp điện, giao thông nông thôn…

3. Giải pháp quy hoạch, xây dựngvà phát triển đô thị:

- Thực hiện tốt công tác lập, thẩm định, phê duyệt,quản lý quy hoạch, kế hoạch, đề án cơ chế đặc thù để xây dựng thị xã trở thànhthành phố đảm bảo hiệu quả, có tính khả thi cao. Triển khai thực hiện đồ án điềuchỉnh quy hoạch chung thị xã và lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội thị xã Tam Điệp đến năm 2030, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành củatỉnh thực hiện xây dựng chương trình phát triển đô thị để huy động các nguồn lực,tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp, phát triển đô thị; tăng cường xây dựng các khuđô thị mới, khu du lịch sinh thái, cải tạo và chỉnh trang các tuyến phố, đầu tưxây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng đô thị. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độxây dựng các dự án trên địa bàn thị xã Tam Điệp.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thịvà vệ sinh môi trường, tạo ý thức văn minh đô thị cho nhân dân địa phương, nhằmbảo vệ môi trường phát triển bền vững.

- Xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị và cácchương trình, kế hoạch quản lý giữ gìn trật tự cảnh quan môi trường đô thị, tuyếnphố văn minh đô thị. Tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết việc xây dựng tráiphép trên địa bàn thị xã; đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh, thugom rác thải, nạo vét khơi thông cống rãnh, trồng thêm cây xanh đường phố, câyxanh công viên, cây xanh các khu ở và khu công cộng, thảm cỏ, hệ thống chiếusáng công cộng…

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và đất ở,cấp giấy phép xây dựng cho nhân dân đúng thời gian quy định.

4. Giải pháp phát triển nguồnnhân lực

- Sắp xếp lại và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộquản lý Nhà nước. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý các doanh nghiệp,chú trọng xây dựng nhân lực có kỹ thuật, có trình độ cho sản xuất kinh doanh ởđô thị.

- Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nhất làcác ngành nghề mà các doanh nghiệp đang cần; thực hiện tốt chính sách thu hútcác chuyên gia giỏi, lao động có trình độ tay nghề cao từ các tỉnh và các khu vựclân cận cho thị xã.

- Xã hội hóa công tác giáo dục, nâng cao nhận thứccủa người dân về xây dựng đô thị bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóacủa địa phương.

5. Về tuyên truyền, vận động:Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiệncác nội dung đề án, đáp ứng yêu cầu tiến độ, đúng theo các tiêu chí; đồng thờiđẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xã hội sâu rộng, huy động sức mạnh củacả hệ thống chính trị tham gia xây dựng thị xã trở thành thành phố.

II. Hiệu quả của đề án:

Khi Đề án được thực hiện sẽ tạo một nguồn lực chothị xã Tam Điệp để đầu tư xây dựng hoàn thiện và nâng cấp chất lượng các tiêuchí của đô thị loại III và các tiêu chí của Thành phố trực thuộc tỉnh, góp phầnthúc đẩy kinh tế - văn hóa- xã hội phát triển bền vững, nâng cao đời sống vậtchất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địaphương; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đô thị TamĐiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vai trò là đô thị trung tâmvùng Tây Nam của tỉnh Ninh Bình và là tiền đề quan trọng để đến năm 2020 lên đôthị loại II.

III. Tổ chức thực hiện:

1. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năngnghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhđể phù hợp với Đề án trên.

2. UBND thị xã Tam Điệp

- Chủ trị, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Xây dựng, Trung tâm đấu giá quyền sử dụng đất và các đơn vị có liên quan xâydựng phương án thực hiện đấu giá giá trị quyền sử dụng đất cho cả giai đoạn2013 ÷ 2016 và từng năm; báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai tổchức thực hiện.

- Lựa chọn nhà đầu tư để đầu tư các công trình trọngđiểm theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT hoặc PPP theo đúng các quy định hiệnhành.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan huy độngcác tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, con em thị xã đang sinh sốngvà công tác trong ngoài nước, kêu gọi huy động đóng góp bằng vật tư tiền vốn, hỗtrợ xây dựng các công trình… ; huy động nhân dân đóng góp xây dựng các côngtrình đường giao thông thôn, tổ dân phố, công trình văn hóa và các tài trợ kháccủa nhân dân…

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn UBND thị xã Tam Điệp lựa chọn nhà đầutư đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để đầu tư các công trình trọng điểm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thị xãTam Điệp và các ngành liên quan hướng dẫn trình tự, thủ tục khi các nhà đầu tưlựa chọn hình thức đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnh giới thiệu những nhà đầu tư có tiềm năng để đầu tư những dự án lớn,công nghệ cao, công nghệ sạch trên địa bàn thị xã Tam Điệp.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phốihợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND thị xã Tam Điệp lập quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực bồi thườngGPMB, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để tổ chức thực hiện đấu giágiá trị quyền sử dụng đất.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, căn cứ vào số vượt thu ngân sách tỉnh (nếu có),xây dựng phương án phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh, trong đó cấp lại chothị xã Tam Điệp không quá 15% số vượt thu ngân sách tỉnh; cấp lại không quá 50%tổng số vượt thu của các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Tam Điệp do CụcThuế tỉnh quản lý, báo cáo UBND tỉnh.

6. Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm báo cáo BộTài chính, Tổng cục Thuế tăng cường phân cấp cho Chi cục Thuế thị xã Tam Điệpquản lý thu Thuế Tài nguyên, Phí Bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai tháckhoáng sản đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địabàn thị xã Tam Điệp và phối hợp với UBND thị xã Tam Điệp, các ngành liên quan tổchức quản lý thu đạt kết quả tốt, chống thất thu NSNN.

Phần thứ tư.

KẾT LUẬN

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển kể từ khi thịxã Tam Điệp được công nhận là đô thị loại IV trực thuộc tỉnh ngày 17/12/1982 đếnnay, thị xã Tam Điệp luôn khẳng định là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội củakhu vực phía Tây Nam tỉnh Ninh Bình và ngày càng thể hiện rõ chức năng của đôthị. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cơ quanTrung ương và sự quan tâm trực tiếp của tỉnh Ninh Bình; Đảng bộ, chính quyền vànhân dân thị xã Tam Điệp đã tập trung mọi nguồn lực, tâm huyết, đoàn kết quyếttâm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phát triển đô thị, gópphần nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị.

Trên cơ sở nội dung của Đề án và để tiếp tục xây dựngvà phát triển thị xã nhanh, bền vững đáp ứng tốt hơn vị trí, vai trò trung tâmkinh tế - văn hóa vùng phía Tây Nam của tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bìnhtrân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành 01 nghị quyết riêngvề các cơ chế đặc thù cho thị xã Tam Điệp để tạo nguồn lực cho thị xã Tam Điệpxây dựng thị xã trở thành thành phố. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiệntheo Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 27/7/2010 và Nghị quyết 28/2012/NQ-HĐNDngày 20/12/2012 của HĐND tỉnh Ninh Bình./.

Nơi nhận:
- Thường trục Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Chánh và các Phó CVP UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy; VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & PTNT;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND thị xã Tam Điệp;
- Lưu: VT, VP3, 4, 5

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điền

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH CẤP THIẾT(Kèm theo Đề án 07/DA-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

Stt

Tên dự án

Kinh phí đầu tư

Ghi chú

1

Xây dựng 07 tuyến phố văn minh, gồm các tuyến đường: Đồng Giao, Thanh Niên, Kim Đồng, Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Núi Vàng, Lê Hồng Phong

60

2

Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường: Đồng Giao, Trần Phú, Thanh Niên, Quyết Thắng

16

3

Xây dựng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường: Kim Đồng, Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Núi Vàng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sỹ

13

4

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A

7,5

5

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 12B

10

6

Xây dựng hệ thống đèn trang trí khu trung tâm thị xã, 01 cổng chào điện tử đầu thị xã

10

7

Xây dựng khu trung tâm thể thao thị xã Tam Điệp, gồm các hạng mục: Cổng, hàng rào, thoát nước, đường nội bộ, đường ngoài hàng rào, khu điều hành, sân thể thao và trồng cây xanh

55

8

Xây dựng nâng cấp khu vui chơi giải trí thị xã tại phường Bắc Sơn

3

9

Xây dựng, nâng cấp khu Công viên thị xã tại phường Trung Sơn

5

10

Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong các khu dân cư

25

11

Xây dựng kênh thoát nước trung tâm thị xã tại phường Nam Sơn, Tây Sơn, Trung Sơn

45

12

Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông chính tại khu trung tâm các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn và Tân Bình

15

13

Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước máy cho các khu dân cư còn lại tại 05 phường

10

14

Xây dựng các phòng học cho các trường trên địa bàn thị xã Tam Điệp (Trường mầm non: 10 phòng, trường tiểu học: 10 phòng; trường trung học cơ sở: 10 phòng)

20

15

Đặt tên đường phố, số nhà trên địa bàn thị xã

0,5

Tổng cộng

295,00

BIỂU CHI TIẾT DỰ KIẾN PHÂN NGUỒN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUA CÁCNĂM(Kèm theo Đề án số 07/DA-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Chia ra

Ghi chú

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

I

Dự kiến nguồn

385

120

120

90

55

1

Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi đã trừ 15% phát triển quỹ đất 35% tiền XD CSHT)

196

63

63

44

26

-

Khu dân cư tổ 1 phường Tây Sơn

93,5

30

40

20

3,5

-

Khu dân cư mới xã Quang Sơn

77,5

30

20

20

7,5

-

Khu Ao cá, phường Tân Bình

15

15

-

Đất xen kẹt trong khu dân cư

10

3

3

4

2

Thu thuế tài nguyên

40

10

10

10

10

3

Thu phí BVMT đối với KTKS

28

7

7

7

7

4

Xã hội hóa

13

3

5

4

1

5

Nguồn tỉnh hỗ trợ từ chương trình mục tiêu lồng ghép

108

37

35

25

11

II

Nhu cầu đầu tư

385

127,5

124,5

99

34

1

Ưu tiên xây dựng các công trình cấp thiết

295

104,5

84,5

75

36

-

Xây dựng 07 tuyến phố văn minh, gồm các tuyến đường: Đồng Giao, Thanh niên, Kim Đồng, Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Núi Vàng, Lê Hồng Phong

60

25

13

12

10

-

Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng cho các tuyến đường: Đồng Giao, Trần Phú, Thanh Niên, Quyết Thắng

16,0

8,0

5,0

3,0

-

Xây dựng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường: Kim Đồng, Trương Hán Siêu, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Núi Vàng, Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Sỹ

13,0

3,0

2,0

4,0

4,0

-

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A

7,5

7,5

-

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 12B

10

10,0

-

Xây dựng hệ thống đèn trang trí khu trung tâm thị xã, 01 cổng chào điện tử đầu thị xã

10

7,0

3,0

-

Xây dựng khu trung tâm thể thao thị xã Tam Điệp, gồm các hạng mục: Cổng, hàng rào, thoát nước, đường nội bộ, đường ngoài hàng rào, khu điều hành, sân thể thao và trồng cây xanh

55

35,0

10,0

10,0

-

Xây dựng, nâng cấp khu vui chơi giải trí thị xã tại phường Bắc Sơn

3

1,5

1,5

-

Xây dựng, nâng cấp khu Công viên thị xã tại phường Trung Sơn

5

5,0

-

Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong các khu dân cư

25

10,0

10,0

5,0

-

Xây dựng kênh thoát nước trung tâm thị xã tại phường Nam Sơn, Tây Sơn, Trung Sơn

45,0

20,0

15,0

10,0

-

Xây dựng hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông chính tại khu trung tâm các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn và Tân Bình

15

5,0

7,0

3,0

-

Xây dựng hệ thống đường ống cấp nước máy cho các khu dân cư còn lại tại 05 phường

10,0

2,0

3,0

3,0

2,0

-

Xây dựng các phòng học cho các trường trên địa bàn thị xã Tam Điệp (Trường mầm non: 10 phòng; trường tiểu học: 10 phòng; trường trung học cơ sở: 10 phòng)

20

5,0

10,0

5,0

5,0

-

Đặt tên đường phố, số nhà trên địa bàn thị xã

0,5

0,5

2

Trả nợ các công trình xây dựng đô thị loại III

70

20

30

20

3

Các công trình khác: Chỉnh trang đô thị, nhà văn hóa, trường học, xử lý môi trường và các công trình của xã

20

3

10

4

3