BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3643/ĐA-BQP

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

ĐỀ ÁN

ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM CÁN BỘ QUÂN SỰ BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CẤP XÃ TRÌNH ĐỘCAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ

Chương I

SỰ CẦN THIẾT, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN

I. Sự cầnthiết của đề án

1.Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ươngĐảng (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sởxã, phường, thị trấn”; Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28/6/2002 của Thủtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ; Chỉ thị số 34/CT-BQP ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đào tạo Chỉhuy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã). Trong những nămqua Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, hướng dẫn các quân khu, địa phương trên cả nướctuyển chọn, cử đi đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên 14 nghìn đông chí,đến nay đã tốt nghiệp được trên 10 nghìn đồng chícán bộ quân sự cấp xã; các đồng chí được đào tạo sau khi ra trườngtrở về địa phương công tác đã có sự trưởng thành nhiều mặt về bản lĩnh chínhtrị, trình độ chuyên môn, ph­ương pháp, tác phong công tác quân sự cơ sở; thểhiện rõ chất lượng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức triển khaithực hiện công tác quốc phòng, quân sự, góp phần quan trọng giữ vững an ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địaphương; quá trình công tác nhiều đồng chí đã trưởng thành, đảm nhiệm các chứcvụ cao hơn. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏiđội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ quân sự cấp xã nói riêng, cần phải được đàotạo trình độ chuyên môn cao hơn mới đủ khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ.

2.Ngày 23 tháng 11 năm 2009, Quốc hội khoá XII ban hành Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ; khoản 1, Điều 32 của Luật nêu rõ Chỉ huy trưởng và Chỉ huy phóBan chỉ huy quân sự cấp xã, được đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngànhquân sự cơ sở trở lên. Để công tác đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xãđạt yêu cầu của Luật và có kế hoạch, lộ trình cụ thể, đáp ứng được tiêu chí cánbộ công chức cơ sở; bảo đảm khi cán bộ có nhu cầu đào tạo trình độ cao hơn vàcó tính liên thông, liên tục với Chương trình Trung cấp chuyên nghiệp, ngànhquân sự cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008.

3.Để có cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình giáo dục cao đẳng, đại học ngành quânsự cơ sở thể hiện mục tiêu giáo dục cao đẳng, đại học; quy định chuẩn kiến thức,kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục cao đẳng, đại học, phương phápvà hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với ngành học,trình độ đào tạo của giáo dục đại học, cao đẳng; bảo đảm yêu cầu liên thông vớichương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

4. Để có cơ sởthực tiễn rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng quy mô đào tạo Chỉ huy trưởng, Chỉhuy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngànhquân sự cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, cókhả năng phát triển lên các cương vị cao hơn của cấp ủy và chính quyền ở địaphương;

5.Trước sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tếquốc tế, việc đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở nói chung và cán bộ quân sự cơsở nói riêng có trình độ cao đẳng, đại học là cần thiết. Hiện nay, tất cả cácngành chuyên môn đều đã có chương trình đào tạo trình độ đại học, riêng ngànhquân sự cơ sở chưa có chương trình này. Vì vậy, việc Bộ Quốc phòng tổ chức đàotạo thí điểm cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã, là rất cần thiết và kịpthời đáp ứng yêu cầu quản lý quốc phòng của chính quyền cơ sở.

II. Mụcđích của Đề án

Tổ chức thí điểm tr­ước một b­ước đào tạo cán bộquân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sựcơ sở (sau đây gọi chung là đào tạo thí điểm) với các hình thức đào tạo chính quy,tập trung, nhằm rút kinh nghiệm thực hiện để hoàn thiện, bổ sung, hoàn chỉnhchương trình, giáo trình, tài liệu, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, chuẩnhóa đội ngũ giáo viên, các mặt bảo đảm của cơ sở đào tạo, làm cơ sở tổ chức đạotạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngànhquân sự cơ sở trên phạm vi toàn quốc.

III. Yêucầu của Đề án

- Thực hiệntheo quy định của Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục và Luật Cán bộ, công chứcvà các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

- Trên cơ sởkết quả đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, để xây dựng chươngtrình, biên soạn giáo trình, tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại họcngành quân sự cơ sở phù hợp với đặc điểm đào tạo cán bộ quân sự cấp xã;

- Định h­ướngxây dựng nội dung chương trình, biên soạn giáo trình, quy chế tuyển sinh, quychế đào tạo, nhiệm vụ và trách nhiệm các cấp, các ngành các địa phương, đơn vịtổ chức đào tạo thí điểm.

Chương II

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I.Cơ sở pháp lý

-Nghị quyết số 17/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng(khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã,phường, thị trấn”;

-Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tụcxây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vữngchắc trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI); Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31 tháng 3năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thịsố 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hìnhmới;

- Luật Dânquân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật Giáo dụcsố 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Cán bộ,công chức số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫnthi hành;

- Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và h­ướngdẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

- Quyết định số 85/2002/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm2002 của Thủ tướngChínhphủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Hội nghị lần thứ 5, BanChấp hành Trung ­­ương Đảng (khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lư­­ợng hệthống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn;

- Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt định h­­ướng quy hoạch đào tạo, bồi d­­ưỡng cán bộ, công chức xã, phường,thị trấn đến năm 2010;

- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ t­ướng Chính phủ về phê duyệt Kếhoạch thi hành Luật Dân quân tự vệ.

II. Thực trạng

1. Thựctrạng cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã (phântích chất lượng có phụ lục kèm theo):

TT

Đơn vị

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy phó

Hiện có

Đã đào tạo chương trình trung cấp

Chưa được đào tạo

Hiện có

Đã đào tạo chương trình trung cấp

Chưa được đào tạo

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

Số lượng

(%)

1

Quân khu 1

1.080

925

85,6

155

14,4

1.080

191

17,7

889

82,3

2

Quân khu 2

1.502

918

61,1

584

38,9

1.502

404

26,9

1.098

73,1

3

Quân khu 3

1.821

1.220

67,0

601

33,0

1.806

685

37,9

1.121

62,1

4

Quân khu 4

1.823

1.406

77,1

417

22,9

1.827

582

31,9

1.245

68,1

5

Quân khu 5

1.512

875

57,9

637

42,1

1.632

686

42,0

946

58,0

6

Quân khu 7

1.327

749

56,4

578

43,6

1.745

747

42,8

998

57,2

7

Quân khu 9

1.413

793

56,1

620

43,9

1.414

849

60,0

565

40,0

8

BTL TĐHN

571

0

0,0

571

100,0

569

150

26,4

419

73,6

Tổng cộng

11.049

6.886

62,3

4.163

37,7

11.575

4.294

37,1

7.281

62,9

2. Thựctrạng các cơ sở đào tạo

a) Các Trườngquân sự quân khu hiện nay được tổ chức biên chế gần 450 đồng chí cán bộ, giáoviên, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, trong đógiáo viên trên 80 đồng chí. Lưu lượng các đối tượng cán bộ đào tạo, tập huấntại trường hàng năm gần 1000 đồng chí; đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạocơ bản ở các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội trực tiếp quản lýgiảng dạy công tác quốc phòng, quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninhnhiều năm nên tích luỹ được kinh nghiệm và trưởng thành về mọi mặt; cơ sở vậtchất của nhà trường trong những năm qua cũng được quan tâm đầu tư. Vì vậy,Trường quân sự các quân khu có đủ điều kiện để đảm nhiệm đào tạo cao đẳng quânsự cơ sở;

b) Trường Sỹquan Lục quân có bề dày kinh nghiệm đào tạo sỹ quan trình độ cao đẳng, đại họcvà trên đại học; đội ngũ cán bộ, giáo viên; cơ sở vật chất đáp ứng được nhiệmvụ đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở.

ChươngIII

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêuđào tạo:

Đào tạo cán bộquân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sựcơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn tươngđương sỹ quan dự bị cấp phân đội; có trình độ lý luận chính trị và quản lý Nhànước từ trung cấp trở lên; có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách,nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; góp phần xây dựng độingũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thốngchính trị ở cơ sở.

2. Yêu cầuđào tạo:

a) Phẩm chấtchính trị, đạo đức.

- Có bản lĩnhchính trị vững vàng; trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Tổ quốc vànhân dân; có niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;

- Có ý thức tổchức kỷ luật; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách vàpháp luật của Nhà nước; tích cực, trách nhiệm, sáng tạo và quyết đoán trongcông tác; biết phát huy dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phêbình; đoàn kết xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh toàn diện;

- Có phẩm chấtđạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị; trung thực, thẳng thắn, uy tín với cấpủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

b) Trình độkiến thức, năng lực thực hành

- Nắm vững kiến thức cơ bản và vận dụng sáng tạo lý luậnChủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; các nội dung về khoa học xã hội vànhân văn, các môn về pháp luật; quản lý Nhà nước; công tác đảng, công tác dân vậnở cơ sở. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương vững mạnh toàn diện;

- Nắm vữngkỹ thuật, chiến thuật bộ binh dân quân tự vệ; nội dung công tác quốc phòng, quânsự địa phương; chức trách nhiệm vụ của Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã; thành thạođộng tác tổ chức, chỉ huy huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ;

- Nắm vữngcác nguyên tắc, phương pháp quản lý để tham mưu về nội dung quốc phòng - anninh và thực hiện công tác của người Chỉ huy quân sự cấp xã. Triển khai tổ chứcthực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở và tuyên truyền vận động nhândân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật củaNhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, ủy ban nhân dân lónh đạo, chỉđạo, điều hành thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở; làmnũng cốt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng làng, xã chiến đấu gắn vớixây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện những nhiệm vụ quản lý, tuyểnquân, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo dục quốc phòng và phối hợpvới các lực lượng giữ vững ổn định chính trị ở địa phương;

- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt đường lối quốc phòngtoàn dân, thế trận an ninh nhân dân; chính sách và pháp luật của Nhà nước, LuậtDân quân tự vệ, Dự bị động viên, nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, quân sự củađịa phương ở cơ sở theo sự lónh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, ủy ban nhân dâncấp mình và mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấptrên;

- Tổ chức xây dựng và điều hành các kế hoạch về quốc phòng, quân sự ởcơ sở; kế hoạch hoạt động chiến đấu trị an; kế hoạch huấn luyện; phòng chống thiêntai, dịch họa và công tác vận động quần chúng của lực lượng dân quân tự vệ, dựbị động viên;

- Tổ chức xây dựng, điều hành lực lượng vũ trang ở cơ sở trong thựchành diễn tập cấp xã và xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn. Trực tiếp tổchức xây dựng, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và phối hợp với các lựclượng đóng quân trên địa bàn, tham gia huấn luyện lực lượng cán bộ, chiến sỹdân quân ở cơ sở có chất lượng, hiệu qủa;

- Tổ chức phối hợp hiệp đồng với Công an và các lực lượng khác trênđịa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng chiến đấu,phục vụ chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản củanhân dân; tích cực, chủ động trong tổ chức chỉ huy lực lượng dân quân tự vệtham gia phòng chống, khắc phục thiên tai; sơ tán, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệmvụ đột xuất khác diễn ra trên địa bàn theo đúng chức năng nhiệm vụ;

- Duy trỡ thực hiện đúng quy định về chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũkhí trang bị; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độkiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường,thị trấn;

c) Cú sức khoẻtốt phục vụ trong hệ thống chính trị cơ sở.

3. Ngành đàotạo: Quân sự cơ sở.

4. Loại hìnhđào tạo: Chính quy tập trung.

5. Hình thứcđào tạo, văn bằng được cấp

a) Hình thứcđào tạo:

- Đào tạo trìnhđộ cao đẳng từ đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã; Chỉ huy trưởng, Chỉhuy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã ch­ưa qua đào tạo; cán bộ, chiến sĩ dân quântự vệ nòng cốt hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ nòng cốt;đội ngũ cán bộ, đảng viên đang công tác ở cấp xã; hạ sỹ quan, chiến sĩ thôiphục vụ trong lực lư­ợng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xếp trongnguồn quy hoạch cán bộ chỉ huy quân sự cấp xã (gọichung là nguồn), thời gian 36 tháng (từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 9 năm 2013);

- Đào tạo trìnhđộ đại học từ cán bộ nguồn, thời gian 48 tháng (từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 9năm 2014);

- Đào tạo liênthông cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở lên caođẳng ngành quân sự cơ sở, thời gian 18 tháng (từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 3năm 2012);

- Đào tạo liênthông cán bộ có trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên đại học ngành quân sựcơ sở, thời gian 18 tháng (từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 3 năm 2014);

b) Văn bằngđược cấp:

- Học viên họchết chương trình cao đẳng, đủ điều kiện thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu theoquy định thì được Hiệu trưởng Trường Quân sự quân khu cấp bằng “Cử nhân caođẳng ngành quân sự cơ sở”;

- Học viên họchết chương trình đại học, đủ điều kiện thì được dự thi và nếu đạt yêu cầu theoquy định thì được Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 1 cấp bằng “Cử nhân ngànhquân sự cơ sở”.

6. Đối tượngtuyển sinh

a) Đào tạotrình độ cao đẳng, đại học từ nguồn: Không quá 27 tuổi; trình độ văn hoá trunghọc phổ thông hoặc t­ương đương trở lên; đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe;trong quy hoạch cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

b) Đàotạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học: Thực hiện theo quy định tại Điều 4Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 06/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Không quá 30 tuổi; đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương có nhu cầuhọc tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học;

- Đốivới đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trìnhđộ cao đẳng lên trình độ đại học, học viên có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyênnghiệp ngành quân sự cơ sở hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loại khá trởlên đ­ược xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp; học viên có bằng tốt nghiệp trungbình phải có ít nhất 1 năm làm việc đúng chuyên môn tại Ban chỉ huy quân sự cấpxã;

- Đốivới đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, học viên cóbằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc đúng với chuyên môntại Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

- Đượcbố trí trong quy hoạch cán bộ quân sự cấp xã.

7. Hình thức tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, chỉ tiêutuyển sinh

a) Hình thức tuyển sinh: ápdụng hình thức cử tuyển;

b) Khuvực tuyển sinh:

- Đàotạo đại học từ cán bộ nguồn tuyển sinh các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên-Huế trởra (trừ thành phố Hà Nội);

- Đàotạo cao đẳng từ cán bộ nguồn tuyển sinh các tỉnh thuộc Quân khu 1;

- Đàotạo liên thông từ trung cấp ngành quân sự cơ sở lên cao đẳng và từ cao đẳng lênđại học ngành quân sự cơ sở, tuyển sinh các tỉnh thuộc Quân khu 2.

c) Chỉtiêu tuyển sinh:

TT

Hình thức đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổng số

QK1

QK2

QK3

QK4

1

Đại học

80

22

22

14

22

2

Cao đẳng

80

80

3

Trung cấp liên thông lên cao đẳng

80

80

4

Cao đẳng liên thông lên đại học

80

80

Cộng

320

102

182

14

22

8. Cơ sở được giao đào tạo.

- Trường Sỹ quan Lục quân 1 đào tạo đại học từ cánbộ nguồn và đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành quânsự cơ sở.

- Trường Quân sự Quân khu 1 đào tạo trình độ cao đẳngtừ cán bộ nguồn;

- Trường Quân sự Quân khu 2 đào tạo liên thông từ trìnhđộ trung cấp ngành quân sự cơ sở lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

9. Chươngtrình, mã ngành đào tạo

a) Bộ Giáo dụcvà Đào tạo bổ sung danh mục mã ngành đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơsở; chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựngchương trình khung giáo dục trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy ngành quânsự cơ sở, bao gồm cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỷ lệ phân bổthời gian giữa các môn học, giữa lý thuyết với thực hành, thực tập;

b) Bộ Quốcphòng căn cứ chương trình khung, xây dựng chương trình chi tiết đào tạo trìnhđộ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

10. Chế độchính sách đối với học viên

a) Thực hiệntheo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ và Điều 38 Nghị định số58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ cụ thể:

- Người hưởnglương, chế độ phụ cấp được hưởng nguyên lương, chế độ phụ cấp và các khoản phụcấp khác (nếu có), do ngân sách địa phương bảo đảm; người không hưởng lương,chế độ phụ cấp hoặc hưởng chế độ phụ cấp nhưng chưa đủ bằng 0,5 mức lương tốithiểu thì được hỗ trợ phụ cấp bằng 0,5 mức lương tối thiểu, do ngân sách nhànước bảo đảm;

- Được hỗ trợtiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh phục vụ có thời hạn trongQuân đội nhân dân Việt Nam;

- Được bảo đảmtrang phục dân quân tự vệ, nơi nghỉ, hỗ trợ phương tiện, chi phí đi lại hoặcthanh toán tiền tàu xe một lần đi, về trong một năm;

- Được bảo đảmtài liệu, giáo trình, văn phòng phẩm cho đào tạo;

- Học viêntrong thời gian đào tạo bị ốm, bị tai nạn, bị chết, bị thương, hy sinh thựchiện theo quy định tại Điều 51 Luật Dân quân tự vệ;

- Tốt nghiệp ratrường, nếu có đủ điều kiện theo quy định thì được phong quân hàm sỹ quan dự bịtheo Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luậtcó liên quan; được bố trí sử dụng tại cơ sở cử đi đào tạo theo quy hoạch cán bộquân sự cấp xã;

b) Khen thưởng, kỷ luật:

- Học viên trong thời gian đàotạo hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, được cơ sở đào tạo khen thưởng theo các vănbản pháp luật về khen thưởng;

- Học viên trong thời gian đàotạo nếu vi phạm kỷ luật, thì tùy theo mức độ vi phạm, cơ sở đào tạo quyết địnhhình thức kỷ luật theo quy chế đào tạo hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theoquy định của pháp luật.

Chương IV

KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Nguồn kinh phí thực hiện đềán thí điểm sử dụng ngân sách Nhà nước.

2. Khái toán tổng kinh phí: 18.691.650.000đồng (có chi tiết kèm theo)

Đơnvị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

Tổng số

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

I

Đào tạo cao đẳng

5.929.150

1.749.150

1.455.800

1.405.800

681.400

1

Cục DQTV

1.053.750

900.150

76.800

76.800

2

TQSQK1

4.238.400

849.000

1.379.000

1.372.800

681.400

II

Đào tạo liên thông trung cấp lên cao đẳng

2.894.575

1.178.975

1.373.800

342.000

1

Cục DQTV

664.375

625.975

38.400

2

TQSQK2

2.230.200

553.000

1.335.200

342.000

III

Đào tạo đại học

6.915.075

2.014.675

1.404.800

1.404.800

1.354.800

736.000

1

Cục DQTV

1.187.075

1.138.675

76.800

76.800

76.800

2

TSQLQ1

5.546.000

876.000

1.328.000

1.328.000

1.367.000

736.000

IV

Đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học

3.589.850

1.134.050

1.443.800

1.012.000

1

Cục DQTV

710.850

634.050

2

TSQLQ1

2.879.000

500.000

1.200.000

929.000

Tổng

18.691.650

4.924.800

4.234.200

4.286.650

3.480.000

1.748.000

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Thành lập Ban chỉ đạo, cơquan th­ường trực

1. Ban Chỉ đạo:

Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉđạo đào tạo thí điểm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đạihọc ngành quân sự cơ sở sở (Sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo), đồng chí PhóTổng Tham mưu tr­ưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phụ trách công tác Dân quân tựvệ làm Trưởng Ban; mời các đồng chí lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Tổ chức Trungương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ ChíMinh; Bộ Giáo dục và Đào tạo;Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính tham gia Ban Chỉđạo.

2. Cơ quan Th­ườngtrực Ban Chỉ đạo: Cục Dân quân tự vệ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

II. Nhiệm vụcác đơn vị

1.Bộ Tổng Tham m­ưu.

Chủtrì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong và ngoài Quân đội giúpBộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết,biên soạn giáo trình, quy chế đào tạo trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; chỉ đạo các quân khu, địa phương xét cử tuyểnhọc viên dự các lớp đào tạo thí điểm; tổ chức chỉ đạo các cơ quan chức năng củabộ, các học viện, nhà trường, các quân khu, triển khai đào tạo, sơ kết, tổngkết báo cáo Bộ Quốc phòng và Chính phủ; phối hợp với cơ quan chức năng các bộ,ngành trung ương và các quân khu, địa phương nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhànước, Bộ Quốc phòng có chủ trương, chính sách đồng bộ để nâng cao chất l­ượngđào tạo đội ngũ cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụtrong từng giai đoạn, thời kỳ.

Chỉ đạo các cơquan thuộc quyền thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

a) Cục Dân quântự vệ:

- Giúp Ban Chỉđạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cơ quanchức năng các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình khung, chương trình chitiết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; biên soạn giáotrình giúp Hội đồng thẩm định; xây dựng quy chế đào tạo cao đẳng, đại học ngànhquân sự cơ sở trình Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòngban hành;

- Chủ trì, nắmkết quả đào tạo, sử dụng cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã sau đào tạo;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Quân đội, các địa phương thực hiệnkế hoạch bảo đảm cho đào tạo thí điểm;

- Tham gia vàoBan Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, giúp Bộ tr­ưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo,hướng dẫn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp thực hiện tuyển sinh quân sự đào tạocán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơsở (sau đây gọi chung là đào tạo thí điểm);

- Phối hợp vớiCục Nhà trường, các cơ quan liên quan giúp Ban Chỉ đạo tổ chức tập huấn cho cánbộ, giáo viên Trường Quân sự Quân khu 1, 2 và Trường Sỹ quan Lục quân 1 về đàotạo thí điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các quân khu, Trường Sỹ quan Lụcquân 1 tổ chức đào tạo; giúp Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chínhphủ tiến hành sơ kết, tổng kết nhiệm vụ đào tạo thí điểm.

b) Cục Nhàtrường:

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, tổ chức quản lý ch­ươngtrình đào tạo thí điểm, sau khi đào tạo thí điểm trên phạm vi toàn quốc;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan chức năng liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo,hướng dẫn Ban Tuyển sinh quân sự các cấp thực hiện tuyển sinh quân sự đào tạothí điểm;

- Chủ trì, phốihợp với các cơ quan theo dõi, chỉ đạo các trường tổ chức tuyển sinh, kiểm tra,thi tốt nghiệp, cấp bằng đào tạo theo quy chế bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chấtlượng đào tạo;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo TrườngQuân sự Quân khu 1, 2 và Trường Sỹ quan Lục quân 1 làm công tác chuẩn bịvề cán bộ khung quản lý học viên, giáo viên đào tạo ngành quân sự cơ sở và cácmặt bảo đảm khác đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo thí điểm;

- Phối hợp vớiCục Dân quân tự vệ, các cơ quan xây dựng chương trình khung, chương trình chitiết, biên soạn giáo trình, quy chế đào tạo, hướng dẫn Trường Quân sự Quân khu1, 2 và Trường Sỹ quan Lục quân 1 tổ chức đào tạo theo quy chế;

- Phối hợp vớicác cơ quan giúp Ban Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đào tạo thíđiểm; đề xuất với Bộ Quốc phòng, Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, chế độ chínhsách cho cán bộ, giáo viên các nhà trường;

c) Cục Quânlực: Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, nghiên cứu tổ chức biên chếkhung lớp đào tạo trình độ cao đẳng, đại học tại Trường Quân sự Quân khu 1, 2và Trường Sỹ quan Lục quân 1 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo; giúp Ban Chỉ đạosơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đào tạo thí điểm và đề xuất với Bộ Quốc phòngvề tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ trường quân sự các quân khu, các tr­ườngsĩ quan làm nhiệm vụ đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ caođẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

2. Tổng cụcChính trị.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, hướng dẫn các đơnvị, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm, tiến hành Công tác Đảng,Công tác Chính trị; việc thành lập tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên trongthời gian đào tạo; hướng dẫn xét, duyệt phong, thăng quân hàm sỹ quan dự bị chohọc viên tốt nghiệp khoá học theo quy định công tác cán bộ.

3. Bộ Tư lệnhcác quân khu 1, 2, 3, 4.

a) Bộ Tư lệnhQuân khu 1, 2:

- Chỉ đạo,hướng dẫn kiểm tra Ban Tuyển sinh quân sự cấp dưới, thực hiện nhiệm vụ tuyểnsinh đào tạo thí điểm theo chỉ tiêu đ­ược giao chặt chẽ, đúng quy định;

- Chỉ đạo T­ườngQuân sự quân khu điều chỉnh, xắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý họcviên; chuẩn bị đầy đủ các mặt bảo đảm; tổ chức triển khai đào tạo theo chương trình;

- Chỉ đạo cơquan chức năng theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thuộc quân khu tổchức xét tuyển, đưa thí sinh vào trường nhập học; phối hợp với các nhà trườnggiải quyết các vấn đề liên quan tới học viên trong quá trình đào tạo; tổ chứctiếp nhận và bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo.

b) Bộ Tư lệnh Quânkhu 3, 4:

Chỉ đạo Bộ Chỉ huyquân sự cấp tỉnh thuộc quân khu, đề xuất với ủy ban nhân dân cấp tỉnh Kế hoạchthực hiện đào tạo thí điểm cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã có liên quan đếnnguồn quy hoạch cán bộ của địa phương và thực hiện Tuyển sinh đào tạo thí điểmtrình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở theo quy chế và chỉ tiêu đ­ượcgiao; ­đưa thí sinh trúng tuyển vào trường nhập học; phối hợp với các nhàtrường giải quyết các vấn đề liên quan tới học viên trong quá trình đào tạo; tổchức tiếp nhận và bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo.

4. Các họcviện, nhà trường.

a) Có trách nhiệmtham gia xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình đào tạo theo kế hoạch củaBan Chỉ đạo;

b) Trường Sỹ quanLục quân 1 điều chỉnh, xắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý học viên vàchuẩn bị đầy đủ các mặt bảo đảm, phối hợp với Ban Chỉ đạo đào tạo thí điểm BộQuốc phòng, thực hiện đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành quân sự cơ sở;

c) Học viện Chính trị, Trư­ờng Sỹ quan Lục quân 2,Tr­ường Sỹ quan Chính trị trên cơ sở kết quả đào tạo của Tr­ường Sỹ quan Lụcquân 1, rút kinh nghiệm để tổ chức đào tạo trình độ đại học ngành quân sự cơ sởtừ năm 2011 trở đi.

5. Cục Tàichính Bộ Quốc phòng.

Bảo đảm ngânsách thực hiện nhiệm vụ đào tạo thí điểm theo Quyết định của cấp có thẩm quyền;hướng dẫn các quân khu, địa phương, Trường Sỹ quan Lục quân 1 thực hiện về chếđộ, chính sách cho cán bộ giáo viên, học viên đào tạo theo quy định.

III. Đề nghịcác bộ, ban, ngành, địa phương.

1. Bộ Giáodục và Đào tạo.

a) Quyết địnhthành lập và giao nhiệm vụ Hội đồng tư vấn xây dựng chương trình khung, thẩmđịnh và quyết định ban hành chương trình khung đào tạo thí điểm;

b) Chỉ đạo cáccơ quan chức năng tham gia biên soạn giáo trình, thẩm định, ban hành giáo trìnhđào tạo thí điểm;

c) Tham gia xâydựng quy chế đào tạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra các đơn vị được giao đào tạothí điểm;

d) Phối hợp vớiBộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết đào tạo thí điểm; đề xuất với Đảng,Nhà nước về những chủ trương, chính sách đào tạo cán bộ quân sự cấp xã trình độcao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

2. Bộ Nội vụ.

a) Chỉ đạo Sở Nội vụ các tỉnh có liên quan phối hợpvới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan, giúp ủy ban nhân dân cấptỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ sở thực hiện cử tuyển đối tượng đào tạo đúngquy định, đảm bảo chất lượng; tham gia xây dựng ch­ương trình, biên soạn giáotrình, quy chế đào tạo; sử dụng cán bộ, chế độ, chính sách cho cán bộ quân sựcấp xã trong và sau đào tạo;

b) Phối hợp vớiBộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết đào tạo thí điểm; đề xuất với Đảng,Nhà nước về những chủ trương, chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ Ban chỉ huyquân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở sau đào tạo.

3. Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

Phối hợp với Bộ Quốc phòngnghiên cứu, đề xuất việc ban hành các chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ quảnlý, giáo viên, học viên thực hiện nhiệm vụ đào tạo thí điểm.

4. Bộ Công an.

Chỉ đạo cơ quan Công an các cấpphối hợp với cơ quan Quân sự cùng cấp giúp Hội đồng Tuyển sinh quân sự xéttuyển về chính trị, đạo đức các đối tượng tuyển sinh; chỉ đạo các học viện thamgia xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình khối kiến thức an ninh vềđào tạo thí điểm.

5. Học viện Chính trị - Hànhchính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phối hợp với Bộ Quốc phòng xâydựng chương trình, biên soạn, thẩm định giáo trình về nội dung lý luận chínhtrị - hành chính; theo dõi hướng dẫn các trường đào tạo thí điểm.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương.

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự vàcác sở, ban, ngành đề xuất Kế hoạch thực hiện đào tạo thí điểm cán bộ Ban chỉhuy quân sự cấp xã có liên quan đến nguồn quy hoạch cán bộ của địa phương vàthực hiện cử tuyển cán bộ đào tạo thí điểm theo quy chế và chỉ tiêu được giao;đưa thí sinh trúng tuyển vào trường nhập học; phối hợp với các nhà trường quảnlý và giải quyết các vấn đề liên quan tới học viên trong quá trình đào tạo; tổchức tiếp nhận và bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo./.

BỘ TRƯỞNGĐại tướng Phùng Quang Thanh