>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

17. Tại Cao Bằng

Căn cứ: Theo Điều 3 Quyết định 44/2014/QĐ-UBND quy định về Diện tích được phép tách thửa đối với đất ở:

- Đối với đất ở tại đô thị: Thửa đất sau khi tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

+ Diện tích thửa đất phải tối thiểu 36 m2

+ Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 3,5 m

- Đối với đất ở tại nông thôn: Thửa đất sau khi được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các điều kiện sau:

+ Diện tích thửa đất phải tối thiểu 60 m2

+ Chiều rộng lô đất bằng tối thiểu 4,0 m

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất

18. Tại Cà Mau

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND quy định về Hạn mức tối thiểu tách thửa:

- Thửa đất ở trong các khu đất ở thuộc khu vực các phường, thị trấn sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m

+ Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m

- Thửa đất ở trong khu vực thuộc các xã, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 50 m2

+ Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m

+ Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp

19. Tại Gia Lai

Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 14/2015/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở:

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa diện tích tối thiểu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với phường, thị trấn: Đối với đường có chỉ giới ≥ 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 45m2 và bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m; Đối với các đường còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 36m2 và bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

- Đối với các xã còn lại: Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 50m2 và bề rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

- Các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có lối đi vào thửa đất.

20. Tại Hòa Bình

Căn cứ theo Điều 4, Điều 5 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND quy định như sau:

- Khu vực nông thôn, bao gồm các xã thuộc các huyện và các xã thuộc thành phố Hòa Bình. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây viết tắt là giấy chứng nhận):

+ Diện tích thửa đất ≥ 40 m2

>> Xem thêm:  Tách thửa đất ở có đất trồng cây lâu năm được không ? nếu được thì thủ tục tách ra sao ?

+ Bề rộng thửa đất ≥ 4 m

+ Chiều sâu thửa đất ≥ 4 m

- Khu vực đô thị bao gồm các phường thuộc thành phố và các thị trấn thuộc các huyện. Diện tích thửa đất sau khi tách phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau thì được tách thửa và cấp giấy chứng nhận:

+ Diện tích thửa đất ≥ 36 m2

+ Bề rộng thửa đất ≥ 3 m

+ Chiều sâu thửa đất ≥ 3 m

21. Tại Hà Giang

Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 14/2014/QĐ-UBND quy định về Diện tích đất ở tối thiểu sau khi được phép tách thửa:

- Các thửa đất ở được hình thành từ việc tự tách thửa của các hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Diện tích tối thiểu sau khi trừ chỉ giới xây dựng là 36,0m2; cạnh tiếp giáp với trục đường giao thông chính tối thiểu là 3,0 mét, chiều sâu tối thiểu của thửa đất là 5 mét.

- Đối với đất khu dân cư khi chia tách thửa đất ở theo khoản 1 điều này mà có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ≥ 2 mét.

>> Xem thêm:  Đất không tranh chấp có được cấp sổ đỏ không ?

22. Tại Hà Nam

Căn cứ theo Điều 6 Quyết định 36/2017/QĐ-UBND quy định về Chia tách, hợp thửa đất:

Thửa đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy hoạch là đất ở khi chia tách thửa đất phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Đối với phường, thị trấn: diện tích ≥ 40m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 3,5m.

- Đối với xã: diện tích ≥ 60m2; chiều rộng, chiều sâu ≥ 4m.

23. Tại Hà Tĩnh

Căn cứ theo Điều 8 Quyết định 72/2014/QĐ-UBND quy định về Diện tích thửa đất ở tối thiểu sau khi tách thửa:

TT Khu vực Hạn mức (m2)
1 Khu vực nông thôn 40

2

Khu vực nông thôn:

- Các vị trí bám đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ

- Các vị trí còn lại

60

75

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa đảm bảo có lối đi ra đường công cộng và có kích thước cạnh như sau:

- Đối với khu vực đô thị có kích thước cạnh tối thiểu là 4m.
- Đối với khu vực nông thôn có kích thước cạnh tối thiểu là 5m.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp sổ đỏ?

24. Tại Hưng Yên

Căn cứ theo Điều 9 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa để cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

- Đối với các thửa đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30,0 m2 (ba mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 3,0m (ba mét);kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là5,0m (năm mét).

- Đối với các thửa đất ở tại nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa được quy định như sau:

+ Các vị trí đất ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, ven chợ thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40,0 m2 (bốn mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét);kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là8,0m (tám mét).

+ Các vị trí đất còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 50,0m2 (năm mươi mét vuông); kích thước cạnh mặt đường tối thiểu là 4,0m (bốn mét);kích thước cạnh chiều sâu tối thiểu là10,0m (mười mét).

25. Tại Hải Dương

Căn cứ theo Điều 10 Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị và khu vực nông thôn:

- Đối với thửa đất ở thuộc khu vực đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30m2 (ba mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 3m (ba mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 5m (năm mét).

- Đối với thửa đất ở thuộc khu vực nông thôn, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 60m2 (sáu mươi mét vuông) và có kích thước cạnh tiếp giáp mặt đường chính tối thiểu là 4m (bốn mét), chiều sâu vào phía trong của thửa đất vuông góc với đường chính tối thiểu là 5m (năm mét).

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp sổ đỏ

- Trường hợp cạnh tiếp giáp mặt đường chính có kích thước từ 1,5m đến dưới 3,0m, đồng thời diện tích thửa đất sau tách thửa đảm bảo diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa nhưng phần diện tích có cạnh tiếp giáp mặt đường chính và chiều sâu vào phía trong của thửa đất phải sử dụng làm đường đi, người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở.

26. Tại Hậu Giang

Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND quy định Hạn mức tối thiểu tách thửa:

- Thửa đất ở trong các khu đất ở được quy hoạch mới khi tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới (hoặc chỉ giới đường đỏ) lớn hơn hoặc bằng 20m, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 45m2.

+ Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

+ Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 5m.

- Thửa đất ở không thuộc quy định bên trên, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Diện tích của thửa đất (sau khi trừ hành lang an toàn hoặc chỉ giới đường đỏ) tối thiểu là 36m2.

+ Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

>> Xem thêm:  Thủ tục và lệ phí cấp sổ đỏ?

+ Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4m.

27. Tại Điện Biên

Căn cứ theo Điều 10 Quyết định 28/2014/QĐ-UBND:

- Đối với đất ở tại đô thị diện tích tối thiểu thửa đất sau khi tách là 40 m2; chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 3 mét; chiều dài (chiều sâu) tối thiểu là 5 mét.
- Đối với đất ở tại nông thôn quy định cụ thể như sau:

+ Đất ở tại các xã ven đô thị, xã vùng thấp không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tổi thiểu là 60m2; chiều rộng tối thiểu là 4 mét; chiều dài tối thiểu là 8 m.

+ Đất ở nông thôn thuộc các xã không thuộc trường hợp quy định trên thì diện tích tối thiểu là 70 m2; chiều rộng tối thiểu là 4 mét; chiều dài tối thiểu là 10 mét.

28. Tại Đắk Lắk

Căn cứ theo Điều 7 Quyết định 36/2014/QĐ-UBND:

Đối với đất ở:

- Đối với các phường, thị trấn:

>> Xem thêm:  Quy định của luật đất đai về đóng thuế tiền sử dụng đất khi cấp số đỏ lần đầu?

+ Trường hợp tách thửa do thực hiện quy hoạch: Diện tích còn lại sau khi thực hiện quy hoạch được phép hình thành thửa đất mới phải đáp ứng điều kiện diện tích bằng hoặc lớn hơn 20m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

+ Trường hợp tách thửa để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng một phần thửa đất: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 40m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 3m;

- Đối với các xã: Diện tích bằng hoặc lớn hơn 60m2, chiều rộng bằng hoặc lớn hơn 4m.

29. Tại Đắk Nông

Căn cứ theo Điều 5 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND:

- Đất ở đô thị:

+ Tiếp giáp với đường có lộ giới từ 20 m trở lên: Diện tích tối thiểu từ 55 m2 trở lên và chiều rộng từ 5 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.

+ Đối với lô đất tiếp giáp với đường có lộ giới nhỏ hơn 20 m: Diện tích tối thiểu từ 46 m2 trở lên và chiều rộng từ 4 m trở lên, chiều sâu từ 4 m trở lên.

- Đất ở nông thôn: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa từ 90 m2 trở lên và chiều rộng từ 5 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.

- Đối với thửa đất giáp với tuyến đường có lộ giới từ 20 m trở lên phải bảo đảm 03 yếu tố: Diện tích tách thửa từ 45 m2, chiều rộng từ 4 m trở lên, chiều sâu từ 5 m trở lên.

30. Tại Đồng Nai

Căn cứ theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND:

Khu vực Diện tích tối thiểu (m2)
Các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh 60
Các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, thuộc thành phố Biên Hòa; các thị trấn thuộc các huyện 80
Các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện 100

- Thửa đất thuộc địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20 m thì thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng ≥ 5 m.

- Đối với thửa đất thuộc các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới < 20 m thì các thửa đất phải có chiều rộng ≥ 4m.

- Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì các thửa đất phải có chiều rộng ≥ 4,5m.

31. Tại Đồng Tháp

Căn cứ theo Điều 4 - Điều 5 - Điều 6 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND:

Vị trí Loại đất Diện tích Ghi chú
Nông thôn Đất nông nghiệp 700 m2

Đất ở:

- Có nhà ở

- Không có nhà ở

60 m2

80 m2

- Kích thước cạnh tiếp giáp với đường giao thông (mặt tiền) (có lộ giới ≥ 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

- Mặt tiền (có lộ giới < 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

Đô thị Đất nông nghiệp 300 m2

Đất ở

- Có nhà ở

- Không có nhà ở

40 m2

70 m2

- Mặt tiền (có lộ giới ≥ 20 m tối thiểu phải đảm bảo từ 5 m trở lên.

- Mặt tiền (có lộ giới < 20 m) tối thiểu phải đảm bảo từ 4 m trở lên.

32. Tại Khánh Hòa

Căn cứ theo Điều 4 Quyết định 32/2014/QĐ-UBNDĐiều 1 Quyết định 30/2016/QĐ-UBND:

Khu vực Loại đất Diện tích tối thiểu Lưu ý
Đất ở đô thị Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m ≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m ≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.

Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m ≥ 36 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m.

Đất ở nông thôn Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã ≥ 45 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

Các đảo ≥ 40m2

+ Bề rộng của lô đất ≥ 4m;

+ Chiều sâu của lô đất ≥ 4m.

Khu vực khác còn lại ≥ 60 m2

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

-------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê