QUYẾT ĐỊNH

Về việc trang bị vũ khí quân dụng cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Cho phép lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường thuộc Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được trang bị vũ khí quân dụng theo Nghị định 175/CP ngày 11 tháng 12 năm 1964 và Quyết định số 82/HĐBT ngày 10 tháng 7 năm 1989 và một số phương tiện phòng vệ khác (bình xịt, roi điện, mặt nạ).

Điều 2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm cùng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương xem xét mức độ và phạm vi trang bị vũ khí, khí tài cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện hoạt động của công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, cấp giấy phép và cùng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường, cấp giấy phép và cùng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường quản lý việc sử dụng. Bộ Quốc phòng có kế hoạch cung cấp vũ khí cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.