BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: Di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.
Trả lời công văn số 48/HQNA-NV ngày 13/01/2012 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc di chuyển địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại đường Đặng Thai Mai, Khu công nghiệp Bắc Vinh - TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An cho phép di chuyển tạm thời địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu tại đường Đặng Thai Mai, Khu công nghiệp Bắc Vinh - TP.Vinh, tỉnh Nghệ An sang địa điểm tại Km số 6, quốc lộ 1A, xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với diện tích 10.000m2 có thời hạn là 02 năm kể từ ngày ký công văn này.
2. Giao Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chủ động làm việc và đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cấp một khu đất khác để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xây dựng địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu gắn với xây dựng trụ sở Chi cục Hải quan Vinh.
3. Giao Cục Hải quan tỉnh Nghệ An chỉ đạo Chi cục Hải quan Vinh căn cứ các quy định hiện hành liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan được chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật đối với địa điểm nêu tại điểm 1 công văn này.
Văn bản này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1864/QĐ-BTC ngày 05/05/2006 của Bộ Tài chính về việc công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Nghệ An (để p/h);
- Cty CP Thương mại Nghệ An (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh