Điều kiện chi ngân sách nhà nước là điều kiện (các yếu tố, yêu cầu) cần và đủ đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước để chỉ tiêu.

Điều kiện chỉ ngân sách nhà nước do pháp luật quy định. Việc thực hiện chỉ tiêu ngân sách không phù hợp với điều kiện chỉ được xem là sử dụng ngân sách nhà nước bất hợp pháp và số tiền đã chỉ tiêu phải thu hồi, các chứng từ chỉ tiêu không được sử dụng để quyết toán (xuất toán). Tùy mức độ vi phạm mà người thực hiện các khoản chỉ tiêu trái với điều kiện chỉ ngân sách nhà nước bị xử lí về hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Lưêt ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành có các quy định © thể về điều kiện chỉ ngân sách nhà nước.