Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý

-Luật Cư trú số 81/2006/QH11 của Quốc hội;

-Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú của Quốc hội, số 36/2013/QH13;

-Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

2.Nội dung trả lời

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Luật cư trú năm 2006 (Sửa đổi, bổ sung năm 2013):

“2. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.”

Như vậy khi bạn sinh sống tại nơi khác nơi đăng ký thường trú thì bạn phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư số 35/2014/TT-BCA:

>> Xem thêm:  Đăng ký thường trú (sổ KT3) có thể thay thế sổ hộ khẩu không ?

“1. Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (đối với các trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp). Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú.”

Do đó khi thực hiện việc đăng ký thường trú bạn cần nộp hồ sơ gồm:

-Phiếu bảo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (Mẫu số HK02)

-Bản khai nhân khẩu (Mẫu số HK01)

-Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp

-CMND hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an cấp xã nơi bạn cư trú

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Thông tư 35/2014/TT-BCA: “ Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.”.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu cho vợ về nhà chồng ?

Vậy cơ quan có thẩm quyền giải quyết là: Công an xã, phường thị trấn nơi tạm trú.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà người thân ?