Điều kiện để một người có thể nhận nuôi con nuôi là tổng hợp các yếu tố cần thiết mà một người cần phải có theo quy định của pháp luật để có thể được nhận nuôi con nuôi,

Luật hôn nhân và gia đình quy định người nhận nuôi con nuôi phải có đủ các điều kiện sau: 1) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; 2) Hơn con nuôi từ hai mươi tuổi trở lên; 3) Có tư cách đạo đức tốt; 4) Có điều kiện thực tế bảo đảm việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; 5) Không phải là người đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm

phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua NHA đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đấi với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.