Điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài là những yêu cầu bắt buộc phải đáp ứng do pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước khác quy định đối với công dân hai nước.

Người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam tại Việt Nam phải tuân theo các quy định ở Điều 5, Điều 6, Điều 7 Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, không bị nhiễm HIV, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân xác nhận có đủ điều kiện kết hôn và việc kết hôn đó được pháp luật nước họ công nhận.

Công dân Việt Nam đang phục vụ trong quân đội, trong các ngành liên quan đến bí mật quốc gia khi kết hôn với người nước ngoài phải được cơ quan chủ quản xác nhận việc họ kết hôn với người nước ngoài không trái với quy chế của ngành đó.