Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành?

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành?

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đông thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 1991

Luật Minh Khuê giới thiệu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII thông qua ngày 27 tháng 6 năm 1991)

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2007

Luật Minh Khuê giới thiệu điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007)