BỘ NGOẠI GIAO
-------

Số: 112/2004/LPQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hòa In-đô-nê-xi-a vềhợp tác và tham khảo song ph­ương có hiệu lực từ ngày 06 tháng 10 năm 2004./.

TL BỘ TRƯỚNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hoàng Anh

BẢN GHI NHỚ

GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒAIN-ĐÔ-NÊ-XI-A VỀ HỢP TÁC VÀ THAM KHẢO SONG PH­ƯƠNG.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a (dưới đây gọi là“các Bên”);

Xuất phát từ mong muốn tăngcường hơn nữa quan hệ song ph­ương theo tinh thần bản Tuyên bố chung giữa Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a về khuôn khổ hợp táchữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ XXI ký ngày 26/6/2003;

Quyết tâm thực hiện Điểm 4 củaTuyên Bố chung nêu trên về việc tiến hành các cuộc tham khảo chính trị thườngxuyên giữa các Bên;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Các Bên sẽ tiếnhành một cuộc tham khảo ở cấp Bộ và cáo quan chức cao cấp giữa Bộ Ngoại giaonước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hòaIn-đô-nê-xi-a (dưới đây gọi là "các cuộc tham khảo”).

Điều 2. Các cuộc thamkhảo sẽ được tiến hành thường xuyên để trao đồi ý kiến về những vấn đề cụ thểliên quan đến quan hệ giữa hai nước cùng như về tình hình khu vực và quốc tếnhằm phối hợp chặt chẽ trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hữunghị ở khu vực, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Điều 3. Các cuộc thamkhảo sẽ được tổ chức hàng năm, luân phiên tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Cộng hòa In-đô-nê-xi-a. Các chi tiết liên quan đến ch­ương trình, thờigian và địa điểm của các cuộc tham khảo sẽ được thỏa thuận qua con đường ngoạigiao.

Điều 4. Bản ghi nhớ nàycó thể được sửa đổi vào bất cứ thời gian nào trên cơ sở nhất trí của các Bên.Bất cứ bất đồng ý kiến nào giữa các bên về cách hiểu và thực hiện Bản ghi nhớnày sẽ được giải quyết một cách thân thiện thông qua các cuộc tham khảo hoặc th­ươnglượng.

Điều 5. Các điều khoảncủa Bản ghi nhớ sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ hiệp ư­ớc hay thỏa thuận quốc tếnào mà Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay Cộng hòa In-đô-nê-xi-a là thànhviên.

Điều 6. Bản ghi nhớ nàysẽ có hiệu lực kể từ ngày ký, có giá trị trong thời gian 5 năm và mặc nhiênđược gia hạn 5 năm một lần, trừ phi một Bên thông báo bằng vãn bản ý định củaBên đó chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ này sáu tháng trước khi hết hạn Bảnghi nhớ này.

Để làm bằng, những người dướiđây đã ký Bản ghi nhớ này.

Làm tại Hà Nội ngày 06 tháng 10nam 2004, thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng In-đô-nê-xi-a và tiếngAnh. Các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu khác nhau,văn bản tiếng Anh được dùng để giải thích./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
Nguyễn Dy Niên

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
Hát-san Uy-ra-giu-đa