BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------

Số: 2125/ĐC-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2010

ĐÍNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH SỐ 777/QĐ-BHXH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỒ SƠ VÀ

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Do sơ suất trong việc ghi số phát hành văn bản, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính sai sót trong Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 5 năm 2010 về việc ban hành Quy định hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

Tại trang 3, dòng thứ 6 từ trên xuống trong mục “Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/7/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ViệtNam”.

Nay sửa lại là “Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ViệtNam”./.

Nơi nhận:
-TGĐ, Các PTGĐ để “b/c”;
- Thủ trưởng các đơn vị;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT.

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNGChu Đức Hoài