VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 2314/VPCP-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

ĐÍNH CHÍNH

NỘI DUNG CÔNG BÁO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Do sơ xuất trong khâu in ấn, tại khoản 1 Điều 3, Thông tư số 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, đã được in trên Công báo số 115 + 116 ngày 10/3/2010 như sau:

“Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.”

Nay xin được sửa lại là:

“Điều 3.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”

Văn phòng Chính phủ xin đính chính.

TUQ. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH
Phạm Đức Thụ