CHÍNH PHỦ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 25/2007/CP-NN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

ĐÍNH CHÍNH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2006/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 17 NGHỊ ĐỊNH SỐ 128/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

Do sơ suất trong khâu biên tập, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một số sai sót tại Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản như sau:

1. Tại trang 1, phần mở đầu của Điều 1, dòng thứ 5 từ dưới lên, viết là:

“Đối với các hành vi đưa tạp chất lạ gây độc hại cho người hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vào thuỷ sản (gọi tắt là tạp chất lạ), thu gom, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thuỷ sản có tạp chất lạ; thuỷ sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại cho người tiêu dùng thì bị xử phạt theo quy định dưới đây:”

Nay xin sửa lại là:

“Đối với các hành vi đưa tạp chất lạ vào thuỷ sản; hành vi thu gom, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thuỷ sản có tạp chất lạ hoặc thuỷ sản có độc tố tự nhiên gây nguy hại đến sức khoẻ con người, thì bị xử phạt theo quy định dưới đây:”.

2. Tại trang 2. điểm a khoản 5 Điều 1, dòng thứ 14 từ trên xuống, viết là:

“a) Tịch thu lô hàng thuỷ sản đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;”

Nay xin sửa lại là:

“a) Tịch thu lô hàng thuỷ sản đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;”.

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao