BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3046/ĐC-BTNMT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

ĐÍNH CHÍNH

THÔNG TƯ SỐ 35/2010/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊAHÌNH ĐÁY BIỂN BẰNG MÁY ĐO SÂU HỒI ÂM ĐA TIA

Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đính chính saisót trong Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc,thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia như sau:

Trang 13, mục 4.1.2, cột 5 ghi chú: theo mức củamục 4.1 nhưng không có lao động phổ thông. Nay xin đính chính lại: theo mức củamục 4.1.1 nhưng không có lao động phổ thông;

Trang 13, mục 4.2.2, cột 5 ghi chú: theo mức củamục 4.1 nhưng không có lao động phổ thông. Nay xin đính chính lại: theo mức củamục 4.2.1 nhưng không có lao động phổ thông.

Trang 14, mục 4.3.2, cột 5 ghi chú: theo mức củamục 4.1 nhưng không có lao động phổ thông. Nay xin đính chính lại: theo mức củamục 4.3.1 nhưng không có lao động phổ thông.

Trang 15, mục 5.2, dòng dưới liền kề ghi: theođịnh mức của mục 4.1 tương ứng trong bảng này trừ lao động phổ thông. Nay xinđính chính lại: theo định mức của mục 5.1 tương ứng trong bảng này trừ lao độngphổ thông./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Chu Phạm Ngọc Hiển